Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 1 juli 2016 - 30 juni 2017

Fjärde kvartalet, 1 april - 30 juni 2017

 • Nettoomsättning 632 KSEK (1 317)
 • Rörelsens kostnader 5 115 KSEK (1 016)
 • Resultat efter finansiella poster -2 829 KSEK (345)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,58 SEK (0,19)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17 496 KSEK (-315) vilket i huvudsak är effekten av omföring från kortfristig fordran till likvida medel i samband med inbetalning av registrerad emissionslikvid

Räkenskapsåret 2016/2017, 1 juli 2016 - 30 juni 2017

 • Nettoomsättning 3 658 KSEK (7 905)
 • Rörelsens kostnader 14 032 KSEK (8 188)
 • Resultat efter finansiella poster -7 015 KSEK (-280)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,98 SEK (-0,15)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 975 KSEK (-2 197)

Viktiga händelser under perioden 1 april - 30 juni 2017

 • Unibap har i enlighet med sin affärsplan strategiskt avstått från konsultverksamhet för att fokusera på egen produktlansering av IVS-70 för industriell robotik och automation. Denna medvetna satsning har medfört minskad omsättning och sänkt rörelseresultat.
 • Lansering av animation med systemet IVS-70 som illustrerar tillämpningen "borra".
 • Industrialiseringsprocess uppstartad för 0-serieproduktion av systemet IVS-70.
 • Deltagande på flertalet mässor och utställningar för att skapa nya samarbeten, framförallt inom industriella applikationer (Hannovermässan) samt rymdapplikationer (Cubesat Workshop i San Lois Obisbo). Unibap presenterade SpaceCloud-plattformen för Europeiska Rymdstyrelsen.
 • Utvecklingen inom projektet "INPROC" går snabbare än beräknat. Projektet drivs i samarbete med Rymdstyrelsen och avser en optimerad intelligent datorlösning för småsatelliter (CubeSats) som erbjuder artificiell intelligens. Halvtidsrapportering är avklarad med designkonstruktion samt påbörjad tillverkning.
 • Unibap ingår som partner i stort forskningsprojekt inom additiv tillverkning (3D-print) av stora komponenter. Projektet benämns DiLAM och genomförs tillsammans med akademiska och industriella partner.
 • Ny utvecklingschef tillträdde den 1 maj.
 • Rekrytering av nya medarbetare inom områdena artificiell intelligens och bildanalys fortskrider enligt plan.

Viktiga händelser efter perioden

 • Lansering av en industriell förserie av plattformen Intelligent Vision System 70 (IVS-70).
 • Leverans av SpaceCloud demonstratorsystem till amerikanska flygvapnets forskningsavdelning (AFRL) i samarbete med Orbit Logic Inc för intelligent hantering av satellitkonstellationer (satellite fleet management system).
 • Fortsatt arbete med utveckling av pilotdemonstratorer av automatisk montering med industrirobotar inom projektet "Perfect View".
 • Deltagande på mässor och utställningar, bland annat inom rymdapplikationer (SmallSat i Logan, Utah). · Ny Head of Communication and Talent tillträdde den 1 juli.
 • Ny Head of Operations tillträdde den 1 september.
 • Fortsatt rekrytering inom bildanalys och AI.

VD har ordet
Vårt erbjudande inom intelligent industriell automation - IVS-70 - är intressant för aktörer inom smarta fabriker, industri 4.0 och automation i krävande miljöer. Funktionaliteten som erhålls genom att kombinera extremt tåliga datorlösningar, robotik och rymdteknik gör det möjligt att göra blinda robotar seende med minimala anpassningar i befintliga system.

Marknaden är betydande - under 2016 investerades cirka 300 miljarder kronor i artificiell intelligens av företag, och cirka 90 miljarder kronor i riskkapital. Detta sammantaget motsvarar en ökning med tre gånger jämfört med 2013. Samtidigt ökade marknaden för industriell automation i Nordamerika under första halvan av 2017 med 33 procent i jämförelse med 2016.

Unibap har enligt plan fortsatt att utveckla plattformen Deep Delphi som tillsammans med våra produkter IVS och SpaceCloud lyfter oss till en IT-baserad affärsmodell som erbjuder smarta moduler (appar) för ökad flexibilitet och minskad slutkundsprogrammering. Därtill har vi släppt den industriella versionen av IVS-70 i förproduktion och levererat till partner och pilotprojekt.

Vi har under perioden även infört vår molntjänst för automatiskt underhåll och AI-optimering.

Marknadsföringen av våra produkter och tjänster kan nu förstärkas med konkreta exempel från vårt samarbete med AMD samt tillämpningar inom de offentliggjorda utvärderingsprojekten Perfect View, DigiAM och DiLAM. Vi törs säga att vi har en kraftfull lösning som tydligt utmanar befintliga arbetssätt och möjliggör nya affärsmodeller inom våra målsegment.

Vårt fokus är nu pilotinstallationer och tidiga kunder för IVS-70-systemet samt paketering av SpaceCloud för en bredare kundgrupp integratörer av småsatelliter. Bolaget har i dagsläget flertalet utestående offerter för industriella tillämpningar av IVS-plattformen samt rymddatorlösningar.

Utöver detta har vi slutfört noteringen på Nasdaq First North, vilket syns på kostnadssidan i räkenskaperna. Allt sammantaget innebär det att vi har möjlighet att driva på mot våra långsiktiga affärsmål och fortsätta leverera i enlighet med de planer som kommunicerats i samband med aktienoteringen i mars 2017.

Under perioden har jag dessutom under sju veckor genomfört Eisenhower Fellowship i USA med fokus på AI, robotik och automation. Nya kunskaper och kontakter inom AI-området kommer att förstärka Unibaps strategi och framtida affärsmöjligheter.

Vi fortsätter växa som organisation med rekrytering av medarbetare för vår AI- och bildanalysförmåga. Vår utvecklingschef Oskar Flordal tillträdde den 1 maj. Vi konstaterar att vi är attraktiva som arbetsgivare och bedömer att vi kan fortsätta attrahera talanger under året.

Vi ser med tillförsikt fram emot nästa steg i vår utveckling.

Uppsala i september 2017

Fredrik Bruhn, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs till detta pressmeddelande. 

Uppsala 2017-09-07 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
vd@unibap.com
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2017 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap
Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.