Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 1 juli 2018 - 30 juni 2019

Fjärde kvartalet, 1 april 2019 - 30 juni 2019

 • Nettoomsättning 5 276 KSEK (2 775)
 • Rörelsens kostnader 9 303 KSEK (8 883)
 • Resultat efter finansiella poster -3 536 KSEK (-3 669)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,50 SEK (-0,74)
 • Kassaflödet för det fjärde kvartalet var 13 446 KSEK (-4 642) där en nyemission påverkad positivt med 17 657 TSEK efter emissionsutgifter
 • Investeringar i produktutveckling 392 KSEK (1 688)

Perioden, 1 juli 2018 - 30 juni 2019

 • Nettoomsättning 10 606 KSEK (8 743)
 • Rörelsens kostnader 32 580 KSEK (30 192)
 • Resultat efter finansiella poster -15 516 KSEK (-15 565)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -2,67 SEK (-3,14)
 • Periodens kassaflöde var 20 138 KSEK (-19 153) där genomförda nyemissioner påverkad positivt med 44 116 TSEK efter emissionsutgifter
 • Investeringar i produktutveckling 4 830 KSEK (3 560)

Väsentliga händelser under kvartalet 1 april - 30 juni 2019

 • Unibaps styrelse beslutade den 25 april att genomföra en riktad nyemission om 825 000 aktier till en teckningskurs om 22,85 kronor per aktie. Detta innebar at bolaget tillförs 18 851 KSEK före emissionskostnader. Tecknare i nyemissionen var den kvalificerade institutionella investeraren Swedbank Robur Microcap samt Andras Vajlok.
 • I april slutfördes rekryteringen av Mikael Steiner, som sedan tillträdde som försäljningschef i början av juni. Mikael kommer närmast från en roll som Head of Marketing and Sales, Northern Europe, vid ABB Control Technologies. Ytterligare förstärkning av försäljnings- och marknadsorganisationen har skett genom rekrytering av Robert Lindegren som Solutions Strategy Specialist.
 • I juni blev det klart att Unibap får i uppdrag av Rymdstyrelsen att utveckla nästa generations rymddator för artificiell intelligens och omborddatabearbetning. Utvecklingen påbörjas omgående med en demonstrator som slutmål under andra kvartalet 2020.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Under juli blev Unibap certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015. Kvalitetscertifieringen är utfärdad av RISE och intygar att bolagets ledningssystem lever upp till internationell standard och främjar ett kontinuerligt förbättringsarbete i bolaget.
 • I juli tillkännagav Constellation Research Inc sin tredje årliga "Business Transformation 150", en global elitlista över ledare för innovativa affärstransformation. I år finns Unibaps VD Fredrik Bruhn med på listan, ett erkännande som ger tillgång till ett mycket relevant nätverk och som skapar nya möjligheter för Unibaps utveckling.

VD har ordet

Händelserikt år avslutas med bolagets hittills högsta kvartalsomsättning

Vi är nöjda och stolta över att avsluta detta händelserika år med ett fjärde kvartal där omsättningen översteg samtliga tidigare kvartal i bolagets historia. Det är särskilt roligt att intäkterna kommer från kunder inom såväl rymd som industrisegmentet. Omsättningen för kvartalet uppgick till 5 276 KSEK, vilket var en ökning med 90 procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningen för räkenskapsåret uppgick till 10 606 KSEK och översteg därmed föregående år med 21 procent.

Inom industrisegmentet är det positivt att se resultaten från genomförda testkörningar hos Husqvarna. Vi noterar att Husqvarna under våren har förevisat vår kvalitetsavsyningslösning för bland annat styrelse och årsstämmodeltagare. Den pågående leveransen kommer att färdigställas under hösten och övergå i drift.

Under det fjärde kvartalet fick vi ett uppdrag från Rymdstyrelsen att utveckla nästa generations rymddator för artificiell intelligens. Det är ett arbete som kommer att ge viktig kunskap och erfarenhet för vår fortsatta produktutveckling inom den smarta industrin - samtidigt som vi räknar med positiva effekter för försäljningen av våra befintliga rymdprodukter. Försäljning och leverans av rymdprodukter till amerikanska Moog har påbörjats under augusti. Nyligen genomförda tester i USA visar att våra rymdprodukter har en unik position på marknaden.

Under fjärde kvartalet fortsatte vårt arbete med att synliggöra Unibaps lösningar, framför allt kring "Den digitala tråden för smarta fabriker". Under Intels "5G Business Summit" visade vi, tillsammans med GE Digitals och Intel, en lyckad demo av en smart fabrik. Demon finns idag i Intels showroom i Kista. Detta samarbete fortsatte i juni då vi deltog på GE Digtals "European Automative Forum" i Paris, där vi presenterade den digitala tråden för fordonsindustrin.

Under året har vi arbetat med internt kvalitetsarbete och i början av juli erhöll vi certifiering enligt ISO 9001:2015, vilken verifierar att bolagets ledningssystem lever upp till internationell standard. I och med certifieringen möter vi ett krav som internationella storbolag - våra potentiella kunder - ställer på sina leverantörer.

Samtidigt som vi förstärker våra rutiner och processer så fortsätter vi att fokusera på vår innovativa förmåga. I början av sommaren tillkännagav Constellation Research Inc sin årliga "Business Transformation 150", en global elitlista över ledare för innovativa affärstransformationer. Undertecknad var en av de listade ledarna - mycket hedrande men framförallt resultatet av ett teamwork där Unibaps samtliga medarbetare har bidragit.

Vi ser nu fram emot ett nytt spännande år tillsammans med industri- och rymdföretag som vill satsa på digitalisering för ökad effektivitet och konkurrenskraft.

Uppsala i september 2019

Fredrik Bruhn, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs detta pressmeddelande.

Uppsala 2019-09-05

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
[email protected] 
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2019 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till [email protected] eller genom att klicka på knappen nedan.