Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké juli 2019 - juni 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 3 292 KSEK (5 276)

· Rörelseresultatet uppgick till -6 693 KSEK (-3 514)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 607 KSEK (-3 536)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,69 SEK (-0,50)

Juli 2019 - juni 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 8 881 KSEK (10 606)

· Rörelseresultatet uppgick till -23 824 KSEK (-15 387)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -24 407 KSEK (-15 516)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -3,13 SEK (-2,67)

· Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret

Väsentliga händelser, april - juni 2020

· I april tecknade Unibap kontrakt med ESA avseende utökad rymdmiljötålighet i SpaceCloud där ESA bidrar med 2,5 MSEK och Unibap med 0,8 MSEK

· I april fick Unibap en följdbeställning om 2 MSEK från SweTree Technologies AB avseende pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Unibap och Swedish Space Corporation (SSC)inleder dialog om samarbete kring SpaceCloud molntjänster

· Unibap beviljades europeiskt varumärkesskydd för SpaceCloud och lanserar SpaceCloud OS

VD har ordet


SpaceCloud tar fart och industrin avvaktar


Det har varit ett omtumlande halvår och inte minst sista kvartal med många framflyttade kundbesök, leveranser och konverterade möten till digitala plattformar i spåren av covid-19.

Vi var snabba att anpassa oss till rådande situation genom att ställa om till att arbeta hemifrån och mötas i digitala forum. Det har inneburit att vi hittills varit lyckligt förskonade från sjukdom. Jag är mycket tacksam och stolt över att vi tillsammans i bolaget så snabbt lyckas med denna omställning och värnat våra medarbetares hälsa samtidigt som vi hunnit med offertarbete, produktutveckling och förstudier.

De senaste månaderna har vi sett en enorm intresseökning från USA och Europa för våra rymdprodukter och inte minst våra SpaceCloudlösningar. Detta drivet av goda testresultat och demonstrationer kopplat till NASA HYTI projektet. Det stora intresset har till exempel visat sig i betydande offertförfrågningar.

SpaceCloud är vår hård- och mjukvara för AI på satelliter och rymdfarkoster. För att enkelt beskriva SpaceCloud kan man tänka en "Appstore" för satellittjänster. Genom att använda våra lösningar kan kunder anpassa funktionaliteten i satelliterna med smarta appar och hantera olika behov. Exempelvis kan en satellit utrustad med SpaceCloud hantera appar för att upptäcka utsläpp av olja, skogsbränder, precisionsjordbruk med fjärranalys av grödors hälsa och växthusgasutsläpp.

I augusti arrangerade vi ett virtuellt seminarium tillsammans med Atlantic Council där Amazon, Microsoft, BlackSky och ESA deltog som experter inom framtidens AI och molntjänster i rymden. Denna diskussion påvisade tydligt att trenden av fortsatt digitalisering och automation kommer att fortsätta oförminskat. Behovet av automation och robotisering har blivit än mer tydligt under pandemin och Unibap är mycket väl positionerade.

I vårt industrispår så har det varit en tuffare period då många företag på grund av covid-19 avvaktar investeringar med förändrade budgetar inför nästa kalenderår. Tillgången till testanläggningar och fabriker försämrades också snabbt under våren, vilket innebar minskad leveranstakt i våra projekt. Kundlösningarna inom industri är komplexa, vilket visar sig i högre utvecklingskostnader och längre leveranstider. Men det finns även positiva saker inom detta område. Bland annat har vi levererat en provanläggning till Husqvarna för test och verifiering av nya tjänster utöver lackeringskvalitet. Vi har även levererat grundinstallationen till vår kund Swetree och påbörjat optimering i testanläggningen i Umeå. De senaste veckorna har vi fått möjlighet att genomföra några fysiska besök i fabriker och ser förnyad rörelse i offertdiskussioner med potentiella kunder. Vi har även under perioden sett nya möjligheter förknippade inom områdena biotech och medtech där fabrikerna går för högtryck.

En tillbakablick över året som gått visar att vissa planerade affärer inte kunnat erhållas och genomföras i den grad jag och företaget hoppats på. Covid-19 har definitivt spelat roll men vi är även självkritiska och ser att vi kan förbättra oss för att nå ett bättre finansiellt resultat.
Vi börjar vårt nya räkenskapsår med att covid-19 fortfarande ger oförutsägbarhet i marknaden framförallt inom industrin. Vi följer utvecklingen noggrant för att snabbt kunna ställa om och fånga nya möjligheter. Förutsättningen är däremot nästintill motsatt när det gäller rymd. Vi ser stora möjligheter inom rymd och lägger stor energi och resurser för att nå genombrott för SpaceCloud och följer takten hos kunderna inom industri som försiktigt börjar röra på sig igen. Våra affärsområden kompletterar varandra och indikationerna på tillämpningar i nya områden stärker oss.

Vi ses digitalt i höst!
Uppsala i september 2020
Fredrik Bruhn, VD

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2020 klockan 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com. Rapportarkiv se https://investor.unibap.com/.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.