Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké juli 2020 - juni 2021

April - juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 4 268 KSEK (3 292)

· Rörelseresultatet uppgick till -8 494 KSEK (-6 693)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 498 KSEK (-5 607)

· Resultat per aktie, -1,05 SEK (-0,69)

Juli 2020 - juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 12 733 KSEK (8 881)

· Rörelseresultatet uppgick till -26 621 KSEK (-23 824)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -25 644 KSEK (-24 407)

· Resultat per aktie efter utspädning -3,16 SEK (-3,13)

Väsentliga händelser, april - juni 2021

· Unibap sluter avatal med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) för en komplett demonstration av SpaceCloud.

· Unibap erhåller en större order för SpaceCloud till en satellitkonstellation

· SpaceClouds jungfrufärd till rymden görs från Cape Canaveral

· Unibap genomför en riktad nyemission om totalt 38 mkr. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 135 224 kr till totalt 1 233 986,15 kr.

Väsentliga händelser, juli 2020 - juni 2021

· Unibap erhåller varumärkesskydd för SpaceCloud och lanserar SpaceCloud OS.

· Unibap inleder samarbete med AWS för att integrera molntjänster inom beräkning, lagring och edge med SpaceCloud.

· Anders Blomberg utses till ny VD för Unibap

· NASA väljer Unibap som leverantör av 25 SpaceCloud datorer för forskning inom distribuerad rymdfarkostsautonomi

· Unibap erhåller en större order om 750 KUSD för SpaceCloud till en satellitkonstellation

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Unibap har tecknat en överenskommelse med Simera Sense för att integrera Simera Senses instrument med Unibaps SpaceCloud-lösning.

VD har ordet

Ett genombrottsår för SpaceCloud

Det har varit ett intensivt år för Unibap och för mig som nytillträdd VD ett otroligt spännande första kvartal. Genombrottsorder och nya strategiska samarbeten inom rymd, samt en lyckad nyemission som tillför bolaget
38 miljoner kr.

Året avslutades på ett mycket symboliskt sätt med att vår SpaceCloud-lösning sköts upp i rymden på D-Orbits ION Wild Ride Mission. Missionen sändes upp på en SpaceX Falcon 9 raket från Cape Canaveral tillsammans med 87 andra satelliter. Grunden för uppskjutningen är det samarbetsavtal vi slöt med D-Orbit i mars gällande uppskjutning och drift av Unibap SpaceCloud iX5-100 i rymden. ION Wild Ride missionen är den första som har vår SpaceCloud-lösning ombord och därmed först i världen med funktioner för avancerad datahantering i rymden. Ett genombrott där vi öppnade upp för möjligheter att ta betalt för tid och resursutnyttjande på satelliter. En fantastisk prestation av vårt Team och en viktig milstolpe i bolagets utveckling.

I juni kunde vi även meddela att vi vunnit bolagets största order hittills. En order på våra SpaceCloud-produkter och därtill hörande support för 750 KUSD. Ordern är en första del av ett avtal om totalt 1,98 MUSD med leverans under perioden 2021 - 2023. Avtalet innehåller även en option på volymer om upp till 50 rymdflygningsenheter.

En annan mycket intressant händelse som vi offentliggjorde i december 2020 är samarbetet med Amazon Web Services (AWS) för att integrera molntjänster från AWS med Unibaps hårdvara för rymdapplikationer. Syftet med samarbetet är att erbjuda förbättrad datahantering i rymden till en lägre kostnad. Ambitionen är att genomföra initiala tester och validering under 2021. Vi har under året även slutlevererat vår iX5-100 till NASA:s HyTI.

Sammanfattningsvis är det riktigt spännande tider för molnbaserad datahantering i satelliter, och vi kan se fram emot en positiv utveckling för hela rymdsektorn de kommande åren.

Inom affärsområdet Industri arbetar vi med utveckla och etablera vår Intelligent Vision Platform (IVP). Även om året erbjudit begränsade möjligheter att demonstrera vår plattform i skarpa miljöer för potentiella kunder, har vi mottagit en rad mindre men mycket intressanta order och förstudier. Till exempel är beställningen från Assars Industri AB för automatiserad kvalitetsavsyning av pulverlackering viktig då den ger oss möjlighet att utnyttja vår tidigare lösning för industriell lackering och visa att den går att reproducera i en ny krävande produktionsmiljö.

Samarbete med Ekobot har förnyats med fokus på att tillsammans utveckla vision-tjänster baserade på vår Intelligent Vision Platform (IVP). Kommersiellt är samarbetet helt i linje med vår strategi att jobba i partnerskap med nischleverantörer av high-tech lösningar och licensera ut IVP och vår expertis inom vision SW.

Ett annat mycket intressant samarbete har inletts med Sandvik Materials Technology. Efter en lyckad förstudie avseende automatisk avsyning av rör, har vi nu fått förtroendet att genomföra ett pilotprojekt.

Med flera genombrott och viktiga avtal i ryggen, samt en mycket lovande pipeline i kombination med en årsomsättning som är den starkaste i bolaget historia, har vi etablerat en stabil grund att stå på. Jag ser fram mot ett år där vi inte bara levererar de order vi vunnit utan även fortsätter växa och bygga långsiktiga relationer med välkända internationella aktörer och stärker vår position inom såväl Rymd som Industri.

Uppsala i september 2021

Anders Blomberg, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/ samt biläggs detta pressmeddelande.

Uppsala 2021-09-01

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 73 821 37 79

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
1 september 2021 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.