Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké juli 2021 - december 2022

Oktober - december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 215 KSEK (7 078)
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 697 KSEK (-9 195)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 841 KSEK (-9 154)
 • Resultat per aktie -1,10 SEK (-1,00)

 

 Juli 2021 - december 2022 (18 månader) *

 • Nettoomsättningen uppgick till 33 103 KSEK (23 788)
 • Rörelseresultatet uppgick till -58 995 KSEK (-41 963)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -59 633 KSEK (-40 878)
 • Resultat per aktie -6,38 SEK (-4,84)

*Jämförelsetal inom parentes visar motsvarande period ett år tidigare

Väsentliga händelser
oktober - december 2022

 • Johan Åman tillträder som VD för Unibap den 14 november
 • Unibap erhåller en order från bolagets distributör i USA, Moog Inc., om 1,69 MUSD
 • Unibap erhåller finansiering från EU:s Horizon 2020 om 476 KEUR över tre år, för bolagets del i SOPHOS (Smart on-board processing for Earth observation systems)
 • Unibap får en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS om 845 KEUR
 • Unibap rekryterar Lars Sundberg som Head of Operations. Fredrik Bruhn, Chief Evangelist, lämnar per den 28 februari 2023 sin operativa roll i bolaget
 • Unibap erhåller en uppföljningsorder från Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) på nästa generations SpaceCloud om 71,5 KEUR
 • Unibap erhåller en order från Försvarets materielverk (FMV) till ett värde av 8 MSEK

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Unibap erhåller en större order för SpaceCloud till en satellit-konstellation om totalt 6,2 MEUR att avropas i tre delar. Den första delen om 1,7 MEUR är avropad av kund.
 • Unibap erhåller en order på bolagets SpaceCloud-lösning från Thales Alenia Space, med ett ordervärde på 182 KEUR. Total avtalad orderingång från oktober 2022 till januari 2023 uppgår då till ca 100 MSEK

VD har ordet

Rekordstor orderingång för vårt erbjudande inom rymd

Kvartalet som gick representerade ett viktigt kommersiellt steg för Unibaps erbjudande inom rymd. Vi har sedan tidigare fått affärer på utvecklings- och utvärderingsmodeller inom vårt erbjudande för edge computing i rymden, samt även utvecklings- och kvalificeringsprojekt för flygmodeller av vår etablerade lösning bestående av iX5 dator samt SpaceCloud® mjukvara. Syftet med kvalificeringsprojekt är för kunderna att utvärdera och designa in våra lösningar i sina satellit-konstellationer.

Under kvartalet tecknades nu avtal på den första konstellationsaffären till vår amerikanska distributör Moog avseende iX10-komponenter. Vi fick även en uppföljningsorder från satellitoperatören Loft Orbital på ett kvalificeringsprojekt avseende iX10, samt ett utvecklingsprojekt från FMV. Ihop med ett antal mindre affärer, så var orderingången under kvartalet 38,8 MSEK, vilket är mer än de fyra föregående kvartalen gemensamt. Total avtalad orderingång från oktober 2022 till januari 2023 uppgår då till ca 100 MSEK. Med den förbättrade orderingången och ökad visibilitet så ser vi en omsättningstillväxt om minst 100% på helårsbasis för 2023, med variation mellan kvartalen. Bedömningen är även att positivt kassaflöde på kvartalsbasis kan nås under 2024. Styrelse och ledning arbetar kontinuerligt med bolagets finansiering och bedömer förutsättningarna för att finansiera bolaget till dess ett positivt kassaflöde uppnås som goda.

Efter kvartalets utgång har vi dessutom fått en andra konstellationsaffär från en mindre europeisk satellitintegratör uppbackad av en europeisk myndighet baserat på iX5 samt SpaceCloud.

Sammanfattat så representerar detta flera kommersiella milstolpar:

1)  Rekordstor orderingång under kvartalet, vilket visar på vår kommersiella gångbarhet på marknaden för edge computing inom rymd.

2)  Första konstellationsaffären kom under kvartalet, följt av andra konstellationsaffären efter kvartalets utgång, vilket visar på förmågan att konvertera kvalificeringsprojekt till designvinster genom att utvecklas ihop med kunderna.

3)  Etableringen av nuvarande generation iX5 med SpaceCloud på marknaden, samt första kvalificeringsprojektet för kommande generation iX10 med SpaceCloud.

I och med detta går företaget in i en ny fas. Som tidigare kommunicerats så har företaget som mål att nå en produktionstakt på 100 enheter/år mot början av 2024. Nu har vi även börjat få affärerna som berättigar denna expansion. Under perioden har vi därför rekryterat Lars Sundberg till rollen som Head of Operations. Lars kommer med gedigen erfarenhet från tekniktunga verksamheter som Mycronic, Biotage och nu senast Thermo Fisher.

Som nytillträdd VD är det givetvis tillfredställande att se att det målmedvetna och bitvis tuffa arbetet som bedrivits av mina företrädare och alla medarbetare börjar bära frukt. Att gå från utvecklings- och utvärderingsmodeller till fullvärdiga flygmodeller, och att konvertera kvalificeringsprojekt till konstellationsprojekt, med ett nydanande erbjudande inom edge computing för rymd, är ingen lätt resa.

Målen under 2023 är att utveckla våra operationella förmågor för att matcha de kommersiella framstegen, lyfta kommande generation iX10 mot samma mognadsgrad som den etablerade iX5, samt fortsätta bedriva kvalificeringsprojekt med målet att i framtiden konvertera till konstellationsprojekt.

Vi ser fortsatt starkt intresse för edge computing inom rymd, för att skapa mer värde från varje satellit. Ett tecken på detta är den annonsering vi gjorde ihop med Amazon Web Services under november, och det intresse som denna annonsering skapade. Inom edge computing för rymd så har Unibap ett unikt och ledande erbjudande, vilket vi ser på de senaste kommersiella framgångarna.

 

Uppsala i februari 2023

Johan Åman, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/,  samt biläggs detta pressmeddelande.

Uppsala, 2023-02-09

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Åman
VD

vd@unibap.com

+46 70 821 00 51

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023, klockan 08.00 CET. 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt bolag som med hjälp av Edge Computing erbjuder intelligenta AI-lösningar i rymden och på jorden. Unibap erbjuder tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molndatorlösningar i satelliter. På jorden kombineras AI med Machine Vision, sensorteknik, rymddata och robotik för att hjälpa våra kunder att effektivisera, kvalitetssäkra och automatisera sina processer. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.