Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017

Perioden i sammandrag

 • Fakturering till Satellogic och Rymdstyrelsen.
 • Produktutveckling av IVS-70 enligt plan samt tre utvecklingsprojekt initierade.
 • Ledningsgruppen utökad med tre nyckelpersoner - säljchef, CFO och utvecklingschef.
 • Bolaget har säkerställt kapitalbas för genomförande av beslutad strategi.

Finansiell utveckling 1 januari - 31 mars 2017

 • Omsättningen minskade under kvartalet med cirka 23 procent till 1 752 KSEK, jämfört med 2 279 KSEK motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 075 KSEK jämfört med 719 KSEK motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 13 KSEK avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar.
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 103 KSEK jämfört med -748 KSEK motsvarande kvartal föregående år. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,56 SEK (-0,40 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för perioden till -21 983 KSEK (-1 807 KSEK).

Finansiell utveckling 1 juli 2016 - 31 mars 2017

 • Omsättningen minskade under perioden juli - mars med cirka 54 procent till 3 026 KSEK jämfört med 6 587 KSEK motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 102 KSEK jämfört med -584 KSEK motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 63 KSEK avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar.
 • Resultatet före skatt uppgick till -4 186 KSEK jämfört med -635 KSEK motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,35 SEK (-0,34 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -24 471 KSEK (-1 882 KSEK).

Viktiga händelser under perioden

 • Företaget har i enlighet med sin affärsplan strategiskt avstått från konsultverksamhet för att fokusera på egen produktlansering av IVS-70 för industriell robotik. Det har medfört minskad omsättning och sänkt rörelseresultat.
 • Beställning från Rymdstyrelsen av anpassad SpaceCloud-plattform för att bredda tillämpningsbasen.
 • Fakturering av följdbeställning från Satellogic avseende SpaceCloud-plattformen. Beställningarna togs innan noteringen.
 • VINNOVA har beviljat ett demonstratorprojekt som syftar till att vidareutveckla Unibaps produkt IVS-70 för industriella tillämpningar.
 • Rekrytering av Mikael Klintberg som sälj- och kontorschef, samt rekrytering av ytterligare AI-utvecklare. LiseLotte Söder, ny CFO, tillträdde den 3 mars.
 • Företaget har flyttat till nya och större lokaler i Uppsala.
 • Lösen av teckningsoptioner 20 530 aktier, motsvarande sammanlagd teckningslikvid om 12 318 KSEK.
 • Företrädesemission av 9 514 aktier till teckningskurs om 1 SEK per aktie, vilket motsvarade aktiernas dåvarande kvotvärde, i syfte att uppnå erforderligt aktiekapital för ändring av bolagskategori till publikt aktiebolag.
 • Ökning av aktiekapitalet genom fondemission om 402 626 SEK, tillförda aktiekapitalet från fritt eget kapital, i syfte att uppnå erforderligt aktiekapital för ändring av bolagskategori till publikt aktiebolag.
 • Genomförd split av aktier med förhållandet 37:1 (det vill säga 1 aktie motsvarar 37 nya aktier) i syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier.
 • Genomförd nyemission av 1 150 000 aktier motsvarande sammanlagd teckningslikvid om 23 000 KSEK i samband med listning på Nasdaq First North.
 • Emissionslikvid om 21 612 KSEK är per balansdagen redovisad som kortfristig fordran. Likviden inbetalades men bokfördes inte på företagets bankkonto per balansdagen varför likvida medel vid periodens slut uppgår till 19 338 KSEK (2 774 KSEK). Emissionslikviden inkom på företagets bankkonto den första bankdagen efter balansdagen.

Viktiga händelser efter perioden

 • Oskar Flordal tillträdde som utvecklingschef den 1 maj.
 • Lansering av animation med systemet IVS-70 som illustrerar tillämpningen "borra".
 • Industrialiseringsprocess uppstartad för 0-serieproduktion av systemet IVS-70.
 • Deltagande på flertalet mässor och utställningar för att skapa nya samarbeten, framförallt inom industriella applikationer (Hannovermässan) samt rymdapplikationer (Cubesat Workshop i San Lois Obisbo). 
 • VD Fredrik Bruhn genomför Eisenhower Fellowship i USA under sju veckor med fokus på AI, robotik och automation. Nya kunskaper och kontakter inom AI-området kommer att förstärka Unibaps strategi och framtida affärsmöjligheter.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs till detta pressmeddelande. 

Uppsala 2017-05-31

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
f@unibap.com
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap
Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

30 maj 2023
Regulatorisk
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.