LANGUAGE
 • en
 • sv
 • Investor Relations

  På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör Unibap. Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

  Pressmeddelanden

  Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2018 - 31 mars 2019

  Tredje kvartalet, 1 januari - 31 mars 2019

  • Nettoomsättning 2 549 KSEK (3 930)
  • Rörelsens kostnader 8 552 KSEK (9 265)
  • Resultat efter finansiella poster -4 454 KSEK (-4 666)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,69 SEK (-0,94)
  • Periodens kassaflöde - 6 793 KSEK (-7 048)
  • Investeringar i produktutveckling 1 286 KSEK (396)

  Perioden, 1 juli 2018 - 31 mars 2019

  • Nettoomsättning 5 330 KSEK (6 532)
  • Rörelsens kostnader 23 277 KSEK (21 308)
  • Resultat efter finansiella poster -11 979 KSEK (-11 335)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -2,21 SEK (-2,29)
  • Periodens kassaflöde 6 694 KSEK (-14 511)
  • Investeringar i produktutveckling 4 438 KSEK (1 873)

  Viktiga händelser under kvartalet 1 januari - 31 mars 2019

  • I januari tecknade Unibap ett avtal med ABB att ingå i deras partnernätverk för robotar med möjlighet att bli Auktoriserad ValuE Partner.
  • I januari tecknade bolaget ett licensavtal med amerikanska Moog Inc för AI avseende företagets arkitektur för intelligent databearbetning inom rymd- och flyg samt försvar. Avtalet omfattar en engångslicensavgift om 425 000 USD samt därtill en fast royalty per såld produkt.
  • Från och med februari har Unibap förstärkt sitt team inom försäljning och affärsutveckling genom att styrelseordförande Hans Enocson och styrelseledamot Håkan Nytorp under en begränsad tid ska arbeta som konsulter två dagar i veckan.
  • I februari ingick Unibap avtal med Intel Corporation att gemensamt utveckla en 5G- förberedd (5G ready) demoanläggning under första halvan av 2019 där teknologier och förmågor för framtidens fabriker kommer att visas.
  • Unibap mottog i mars en uppföljningsorder från Satellogic avseende rymdkomponenter om 99 900 USD.

  Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

  • Unibaps styrelse beslutade den 25 april att genomföra en riktad nyemission om 825 000 aktier till en teckningskurs om 22,85 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 18 851 250 kronor före emissionskostnader. Tecknare i Nyemissionen är den kvalificerade institutionella investeraren Swedbank Robur Microcap samt Andras Vajlok.
  • I april blev det klart att Mikael Steiner tillträder som försäljningschef under våren 2019, dock senast 3 juli. Mikael kommer närmast från en roll som Head of Marketing and Sales, Northern Europe vid ABB Control Technologies. Ytterligare förstärkning av försäljnings- och marknadsorganisationen har skett genom nyrekrytering av Robert Lindegren som Solutions Strategy Specialist.

  VD har ordet

  Stort intresse för Unibaps industriella AI-lösningar

  Under det tredje kvartalet har vi fokuserat på att synliggöra Unibaps lösningar, tjänsteerbjudande och produkter genom att delta på mässor och andra kundaktiviteter i Sverige, Danmark, Frankrike och Tyskland. Glädjande nog har vi upplevt ett stort intresse för vår produktionsoptimering och ökad automation genom digitalisering.

  Särskilt intresse tilldrog sig "den digitala tråden för smarta fabriker", en lösning som syr ihop Unibaps förmågor inom automatiserad kvalitetsavsyning och intelligent flexibel automation med produktionssystem och analystjänster från General Electric. I samarbete med Intel integreras nu denna lösning i 5G-demonstratorn för smarta fabriker som lanseras vid "5G Business Summit" i Kista den 22-23 maj. Vi kommer fortsatt att genomföra flera kund- och investeraraktiviteter tillsammans med våra partner, dels vid Intels 5G Internet-of-Things-center i Kista men även globalt.

  Vid Hannovermässan - världens största industrimässa - samt Scandinavian Coating i Köpenhamn visade vi tillsammans med vår partner Miba Industriteknik upp en miniatyriserad smart fabrik för industrilackering och ytbehandling. Vid Scandinavian Coating genomförde vi även gemensamma demonstrationer och presentationer tillsammans med Husqvarna och Meyer & Hjort. I Hannover besöktes demonstrationen av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, som såg den som ett bra exempel på akademisk spin-off som gör nytta i industrin.

  Förutom att bearbeta marknaden ytterligare så arbetar vi hårt med att färdigställa flera stora kundprojekt. Leveransen till det amerikanska rymdbolaget Moog går helt enligt planerna och vi kommer att slutfakturera engångslicensavgiften under innevarande räkenskapsår, samt via Moog påbörja produktförsäljningen i USA.

  Att erbjuda produktionsoptimering för fabriker med produktionslivscykler på 5-10 år är krävande, i synnerhet för en ny aktör som såväl tekniskt som organisatoriskt ska testas och verifieras innan systemen kan driftsättas. Denna långsiktiga process medför längre försäljningscykler, vilket har påverkat att omsättningen inte har haft önskad tillväxt under perioden. Detta är ett av de områden som vår nya försäljningschef Mikael Steiner kommer att ha stort fokus på. Mikael har erfarenhet av detta från sin tidigare roll som Head of Marketing and Sales Northern Europe på ABB Control Technologies.

  Vårt strategiska arbete med att synliggöra Unibaps AI-drivna lösningar mot såväl företag som potentiella investerare resulterade mycket glädjande i att den institutionella fonden Swedbank Robur investerade i en riktad emission, där även Andras Vajlok deltog. Swedbank Robur valde att satsa på oss för att våra industrilösningar kan optimera den industriella produktionen.

  Med samma hängivenhet, men med en mycket starkare finansiell ställning, fortsätter vi nu vårt arbete med leveranser, kunddialoger samt fortsatt utveckling av våra erbjudanden och strategiska samarbeten.

  Uppsala i maj 2019

  Fredrik Bruhn, VD

  Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs detta pressmeddelande.

  Uppsala 2019-05-23

  Fredrik Bruhn
  Verkställande direktör
  vd@unibap.com
  +46 70 783 32 15 

  Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 klockan 08.00 CET.

  Kort om Unibap

  Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

  För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

  Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.

  Unibap deltar i Eureka forskningsprojekt Bumble 15 oktober 2019
  Unibap inbjuder till investerarträffar och tidigarelägger publicering av delårsrapport för första kvartalet Regulatorisk 11 oktober 2019
  Unibap får beställning på AI dator för Nasas HyTI satellitmission Regulatorisk 07 oktober 2019
  Unibap receives AI space computer order for NASA's HyTI satellite mission Regulatory 07 oktober 2019
  Publicering av Unibaps årsredovisning 2018/2019 Regulatorisk 30 september 2019
  Unibap får uppdrag att genomföra en realiserbarhetsstudie av en intelligent kvalitetssäkringslösning för Plastal Industri AB 25 september 2019
  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Regulatorisk 20 september 2019
  Bokslutskommuniké 1 juli 2018 - 30 juni 2019 Regulatorisk 05 september 2019
  Unibaps VD Fredrik Bruhn erkänd som en av de mest inflytelserika globala ledarna som förnyar den moderna organisationen genom digital transformation 25 juli 2019
  CEO Fredrik Bruhn recognized by Constellation Research Inc.as one of the most influential executives reinventing the modern organization through digital transformation 25 juli 2019
  Unibap ISO 9001:2015 certifierade 11 juli 2019
  Unibap ISO 9001: 2015 certified 11 juli 2019
  Unibap får bidrag från Rymdstyrelsen för utvecklingen av nästa generations AI rymddatorer Regulatorisk 14 juni 2019
  Unibap receives grant from Swedish National Space Agency for development of next-generation AI space computer Regulatory 14 juni 2019
  Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2018 - 31 mars 2019 Regulatorisk 23 maj 2019
  Unibap genomför riktad nyemission om ca 18,8 miljoner kronor Regulatorisk 25 april 2019
  Mikael Steiner från ABB tillträder som försäljningschef vid Unibap Regulatorisk 02 april 2019
  Mikael Steiner from ABB becomes Sales manager at Unibap Regulatory 02 april 2019
  Unibap erhåller följdbeställning av rymdkomponenter 11 mars 2019
  Unibap receives follow-on order of space components 11 mars 2019
  Robert Nyberg lämnar sin tjänst och övergår till konsultuppdrag Regulatorisk 07 mars 2019
  Halvårsrapport 1 juli 2018 - 31 december 2018 (rättelse avseende bilagd granskningsrapport) Regulatorisk 06 mars 2019
  Halvårsrapport 1 juli 2018 - 31 december 2018 Regulatorisk 26 februari 2019
  Unibap utvecklar 5G förbered demoanläggning för smarta fabriker med Intel Corporation Regulatorisk 08 februari 2019
  Unibap develops 5G ready demonstrator for smart factories Regulatory 08 februari 2019
  Unibap förstärker inom försäljning och affärsutveckling Regulatorisk 04 februari 2019
  Unibap ingår licensavtal med Moog Inc för AI databearbetningsteknik Regulatorisk 28 januari 2019
  Unibap enters into technology license agreement for Artificial Intelligence (AI) processing technology with Moog Inc Regulatory 28 januari 2019
  Unibap tecknar avtal med ABB att ingå i partnernätverket för robotar Regulatorisk 21 januari 2019
  Unibap has entered into an agreement with ABB to join partner network for robots Regulatory 21 januari 2019
  Mikael Klintberg avslutar sin tjänst 31 december 2018 Regulatorisk 27 december 2018
  Emissionsutfall i Unibap AB (publ) - tillförs cirka 32,5 MSEK genom fulltecknad företrädesemission Regulatorisk 14 december 2018
  Rättelse i pressmeddelande 2018-12-07 "Unibap AB (publ) väljer att nyttja delar av tidigare publicerat lånelöfte" 07 december 2018
  Unibap AB (publ) publicerar tillägg till prospekt Regulatorisk 07 december 2018
  Unibap AB (publ) väljer att nyttja delar av tidigare publicerat lånelöfte Regulatorisk 07 december 2018
  Unibap ingår avsiktsförklaring att licensiera AI databearbetningsteknik till nordamerikanskt företag Regulatorisk 27 november 2018
  Unibap enters into Term Sheet to license AI processing technology to North American company Regulatory 27 november 2018
  Unibap bjuder in till investerarträffar 23 november 2018
  Unibap AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt rättelse av pressmeddelandet 2018-11-16 "Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK" Regulatorisk 20 november 2018
  Unibap tar sikte på självstyrande skogsmaskiner 19 november 2018
  Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK Regulatorisk 16 november 2018
  Delårsrapport kvartal 1 1 juli - 30 september 2018 Regulatorisk 08 november 2018
  Mikael Klintberg lämnar sin tjänst som försäljningschef vid Unibap Regulatorisk 29 oktober 2018
  Unibap tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapport avseende första kvartalet 2018-2019 Regulatorisk 25 oktober 2018
  Kommuniké från årsstämman i Unibap AB (publ) den 22 oktober 2018 Regulatorisk 22 oktober 2018
  Unibap erhåller följdbeställning av rymddatorer för AI 15 oktober 2018
  Unibap receives follow-on order of advanced onboard data processing products 15 oktober 2018
  Publicering av Unibaps årsredovisning 2017/2018 Regulatorisk 01 oktober 2018
  Unibap erhåller förstudiebeställning från AH automation 25 september 2018
  Kallelse till årsstämma Regulatorisk 20 september 2018
  Ulrika Bergström tillträder tjänsten som CFO 5 november 2018 Regulatorisk 18 september 2018
  Bokslutskommuniké 1 juli 2017 - 30 juni 2018 Regulatorisk 06 september 2018
  Unibap har genomfört framgångsrik förstudie med Bombardier Transportation 31 augusti 2018
  Unibap och Miba Industriteknik tecknar långsiktig samarbetsförklaring 30 augusti 2018
  Unibap taps one of the top "24 Americans Changing the World" to join advisory board 01 augusti 2018
  Unibap demonstrerar intelligent automation för smarta fabriker 26 juli 2018
  Unibap Intelligent Automation for Smart Plants 26 juli 2018
  Unibap brings AI to space for Precision Agriculture on NASA mission 20 juli 2018
  Johan Ersson ny projektledare vid Unibap 12 juli 2018
  Ulrika Bergström ny CFO på Unibap Regulatorisk 05 juni 2018
  Ulrika Bergström new CFO at Unibap Regulatory 05 juni 2018
  Unibap beviljas projekt från VINNOVA för utveckling av verktyg för självtränande AI Regulatorisk 24 maj 2018
  Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2017 - 31 mars 2018 Regulatorisk 23 maj 2018
  Robert Nyberg ny Head of marketing and business development Regulatorisk 27 april 2018
  Robert Nyberg new Head of Marketing and Business Development Regulatory 27 april 2018
  Unibap erhåller beställning från Husqvarna Group på 3.55 miljoner för leverans av automatiserad intelligent kvalitetssäkring Regulatorisk 24 april 2018
  Unibap receives order from Husqvarna Group of SEK 3.55 million for delivery of automated intelligent quality assurance Regulatory 24 april 2018
  Unibap inleder samarbete med Brainpool för att stödja unga talanger med särskild begåvning 04 april 2018
  Unibap announces upcoming Deep Delphi iX5 - intelligent computer solution for space applications 03 april 2018
  Kommuniké från extra bolagsstämma i Unibap den 6 mars 2018 Regulatorisk 06 mars 2018
  Unibap erhåller beställning från Epiroc Drilling Tools AB på 1,8 miljoner kronor för leverans av automatiserad intelligent kvalitetssäkring Regulatorisk 06 mars 2018
  Unibap receives order from Epiroc Drilling Tools AB of SEK 1.8 million for delivery of automated intelligent quality assurance Regulatory 06 mars 2018
  Kallelse till extra bolagsstämma Regulatorisk 19 februari 2018
  Styrelsen föreslår personaloptionsprogam 15 februari 2018
  Delårsrapport 1 juli - 31 december 2017 Regulatorisk 15 februari 2018
  Investerarträff i Stockholm den 21 februari 08 februari 2018
  Nasa beställer SpaceCloud utvecklingssystem 31 januari 2018
  Unibap tecknar avtal om investering i Ekobot AB samt mottar en order om produktutveckling om 3,9 miljoner kronor Regulatorisk 14 december 2017
  Unibap signs an investment agreement in Ekobot AB and receives a product development order of SEK 3.9 million Regulatory 14 december 2017
  FMV beställer demonstratorsystem för autonoma system med artificiell intelligens Regulatorisk 27 november 2017
  FMV orders demonstration system for autonomous systems with artificial intelligence Regulatory 27 november 2017
  Delårsrapport kvartal 1, 1 juli - 30 september 2017 Regulatorisk 22 november 2017
  Unibap tecknar avsiktsförklaring avseende investering i Ekobot AB samt produktutveckling med en order om 3,7 MSEK Regulatorisk 16 november 2017
  Unibap signs Memorandum of Understanding regarding investment in Ekobot AB and an order of 3.7 MSEK Regulatory 16 november 2017
  Unibap vinnare av Subcontractor Jumpstart 16 november 2017
  Unibap winner of Subcontractor Jumpstart 16 november 2017
  Unibap ingår avsiktsförklaring rörande samarbete med Tyvak kring intelligent informationsanalys i rymden Regulatorisk 24 oktober 2017
  Unibap partners with Tyvak on intelligent space-based information processing Regulatory 24 oktober 2017
  Kommuniké från årsstämma i Unibap den 20 oktober 2017 Regulatorisk 20 oktober 2017
  Satellogic beställer produkter för rymdbaserad databehandling och bildanalys Regulatorisk 12 oktober 2017
  Satellogic orders space data processing and imaging components Regulatory 12 oktober 2017
  Publicering av Unibaps årsredovisning 2016/2017 Regulatorisk 29 september 2017
  Kallelse till årsstämma Regulatorisk 20 september 2017
  Förslag till nyval av styrelseordförande respektive styrelseledamot inför årsstämma 2017 Regulatorisk 20 september 2017
  Bokslutskommuniké 1 juli 2016 - 30 juni 2017 Regulatorisk 07 september 2017
  Karolina Bruhn Head of operations Regulatorisk 01 september 2017
  Unibap lanserar förserie av IVS-70 - intelligent maskinseende för smarta fabriker och avancerad robotik Regulatorisk 16 augusti 2017
  Unibap announces IVS-70 Intelligent Vision System for smart factories and advanced robotics Regulatory 16 augusti 2017
  Unibap levererar SpaceCloud utvecklingssystem för autonom planering för satelliter till Orbit Logic Inc Regulatorisk 04 juli 2017
  Lena W Jansson förstärker Unibaps ledningsgrupp Regulatorisk 30 juni 2017
  Unibap deltar i forskningsprojekt kring additiv tillverkning av storskaliga komponenter Regulatorisk 01 juni 2017
  Korrigering av delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017 Regulatorisk 31 maj 2017
  Delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017 Regulatorisk 31 maj 2017
  Oskar Flordal ny utvecklingschef på Unibap Regulatorisk 28 april 2017
  Unibap beviljas 2 miljoner kronor från VINNOVA för att utveckla intelligent robotseende för industrin Regulatorisk 22 mars 2017
  Unibap offentliggör utfall i nyemissionen om 23 MSEK - tecknades till 1 543 procent Regulatorisk 21 mars 2017
  Unibap offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med planerad notering på Nasdaq First North Regulatorisk 02 mars 2017
  Delårsrapport 1 juli - 31 december 2016 Regulatorisk 02 mars 2017
  Unibap får uppdrag från Rymdstyrelsen om snabbare satellitteknik 16 februari 2017
  Unibap tar in ytterligare finansiering på 12 mkr 13 februari 2017
  linkedin facebook twitter