Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 juli 2019- 30 september 2019

Första kvartalet, 1 juli - 30 september 2019

· Nettoomsättning 1 971 KSEK (1 000)

· Rörelsens kostnader 6 826 KSEK (7 713)

· Resultat efter finansiella poster -3 865 KSEK (-4 895)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,53 SEK (-0,99)

· Kassaflödet för det första kvartalet var -1 923 KSEK (-8 616)

· Investeringar i produktutveckling 516 KSEK (1 815)

 

Väsentliga händelser under kvartalet 1 juli - 30 september 2019

· Under juli blev Unibap certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015. Kvalitetscertifieringen är utfärdad av RISE och intygar att bolagets ledningssystem lever upp till internationell standard och främjar ett kontinuerligt förbättringsarbete i bolaget.

· I juli tillkännagav Constellation Research Inc sin tredje årliga "Business Transformation 150", en global elitlista över ledare för innovativa affärstransformation. I år finns Unibaps VD Fredrik Bruhn med på listan, ett erkännande som ger tillgång till ett mycket relevant nätverk och som skapar nya möjligheter för Unibaps utveckling.

· I september fick Unibap i uppdrag att genomföra en realiserbarhetsstudie av en intelligent kvalitetssäkringslösning för Plastal Industri AB till ett värde av 250 KSEK. Förstudien kommer att genomföras i samarbete mellan företagen under hösten 2019.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· I oktober mottog Unibap AB (publ) en beställning av en rymddator och tillhörande tjänster till Nasas satellitmission Hyperspectral Thermal Imagine (HyTI). Beställningen uppgick till 3 072 KSEK och leveransen kommer att ske från och med hösten 2019 till och med våren 2020.

· I oktober godkändes det internationella projektet "Bumble", där Unibap ska bidra med utveckling inom självgenererande automationsdesign. Innovationsmyndigheten Vinnova finansierar Unibaps arbete med 1 300 KSEK. Projektet genomförs under perioden november 2019 till och med 2022.

· På årsstämman i oktober 2019 valdes Andras Vajlok in som ny styrelseledamot och Gunnar Bergstedt lämnade styrelsen. Bland annat beslutade stämman om ett personaloptionsprogram med kvalificerade optioner samt ett optionsprogram till VD.

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie 2018/2019 pågår under perioden 4-15 november 2019. Teckningskursen är fastställd till 23,38 kronor.

VD har ordet

Affärer inom nya och befintliga verksamhetsområden

Under räkenskapsårets första kvartal har vi fokuserat på att färdigställa två stora kundprojekt inom lackering- och hårdmetallkvalitetskontroll. Med avseende på omsättningsnivå så är det första kvartalet tufft eftersom det innehåller såväl semestermånader som underhållsveckor inom industrin. Kvartalets omsättning uppgick till 1 971 KSEK (1 000), vilket glädjande nog innebar nästan en fördubbling i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Det är också mycket positivt att vår "virtuella operatör" inom lackering och ytbehandling har tagits i storskalig drift hos kund och kommer att analysera miljontals artiklar per år.

Beställningen från Plastal Industri AB visar att våra lösningar inom lackering och ytbehandling är generellt tillämpbara, i detta fall handlar det om lackerade plastdetaljer för fordonsindustrin.

Under kvartalet har vi genomfört flera marknadsaktiviteter tillsammans med Intel och GE Digital vid den gemensamma demonstrationsanläggningen för intelligent automation vid Intels 5G IOT Center i Kista. Vi har bland annat genomfört utbildningar och visat exempel på nya tillämpningar för såväl befintliga som potentiella kunder. Samarbetet med Intel och GE Digital innebär även att vi syns i deras erbjudanden. Flera filmer är tillgängliga på vår webbsida, välkommen att titta!

I början av oktober kom en genombrottsorder inom rymdsegmentet i och med beställningen av dator och tjänster till Nasas satellitkommission HyTI. Vi ser denna beställning som ytterligare ett bevis på att Nasa och deras amerikanska underleverantörer betraktar våra produkter som världsledande. Denna affär tillsammans med affärsutveckling genom vår amerikanska distributör Moog Inc har potential att ge en ökad efterfrågan på våra rymdprodukter.

Unibap är ett forsknings- och utvecklingsintensivt bolag och för oss är det viktigt att delta i strategiska forskningsprojekt tillsammans med företag, universitet och högskolor. Under perioden november 2019 till och med 2022 kommer vi bland annat medverka i projektet "Bumble", som en del av ett svenskt konsortium som utvecklar mjukvaruverktyg för säker programvara. Vi kommer fokusera på att utveckla vår verktygsportfölj inom automatisk automationsdesign för att minska installationstider.

I företrädesemissionen som genomfördes under slutet av 2018 förvärvades teckningsoptioner som nu kommer att konverteras. Vi hoppas att det är många som vill utöka sitt engagemang i vår resa och likviden kommer att användas för fortsatt utveckling av vår affärsmodell med sikte på nya kommersiella affärer.

Uppsala i november 2019

Fredrik Bruhn, VD

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019 klockan 08.00 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, CA@mangold,se, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

30 maj 2023
Regulatorisk
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.