Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 juli 2020 - 31 mars 2021

Januari 2021 - mars 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 1 848 KSEK (2 096)

· Rörelseresultatet uppgick till -7 214 KSEK (-6 391)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 948 KSEK (-7 913)

· Resultat per aktie, -0,86 SEK (-0,97)

· Bolaget utvärderar kontinuerligt olika affärsmöjligheter och har för närvarande pågående kontraktsdiskussioner om en större offert till en internationell satellittillverkare och operatör, vilka diskussioner kan komma att materialiseras inom en snar framtid eller inte

Juli 2020 - mars 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 8 465 KSEK (5 589)

· Rörelseresultatet uppgick till -18 126 KSEK (-17 133)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 145 KSEK (-18 801)

· Resultat per aktie efter utspädning -2,11 SEK (-2,45)

Väsentliga händelser januari - mars 2021

· Anders Blomberg utses i januari till ny VD för Unibap. Anders efterträder Fredrik Bruhn som tar rollen som Chief Evangelist inom digitalisering.

· Unibap sluter avtal med Assars Industries AB om installation av kvalitetsavsyningssystem för pulverlackering

· NASA väljer Unibap som leverantör av 25 SpaceCloud datorer för forskning inom distribuerad rymdfarkostsautonomi

· Unibap tecknar ett samarbetsavtal med D-Orbit UK Ltd gällande uppsändning och drift av Unibap SpaceCloud iX5-100 i rymden

· Unibaps projekt "Perfect Data" beviljas projektmedel från Vinnova om 1,8 Mkr

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Unibap har i maj erhållit följdbeställningar av rymdkomponenter från en befintlig kund till ett värde av 207 KUSD för leverans under sista kvartalet 2021

VD har ordet

Unibap tar SpaceCloud ut i rymden

2021 inleddes med att jag fick det stora förtroendet att axla rollen som Unibaps VD. Unibap är ett otroligt spännande bolag med stor potential och en stark innovationskraft. Jag ser verkligen fram emot att få förverkliga Unibaps ambitiösa plan tillsammans resten av teamet. VD-bytet möjliggör också att vi fullt ut tillvaratar Fredrik Bruhns unika kompetens inom AI och digitalisering. I sin roll som bolagets Chief Evangelist för digital transformation kan han fullt ut fokusera på strategiska samarbeten inom rymd och industri. I början av januari anslöt även vår nya CFO Jens Lagergren som rekryterats under hösten.

Inom affärsområdet rymd har vi slutlevererat vår iX5-100 till NASA HyTI-satelliten. Det är ett stort steg för Unibap då det är vår största affär hittills där vi levererar både rymddator och tjänster i ett större system. I februari kunde vi även berätta att NASA valt oss som leverantör av 25 SpaceCloud datorer för forskning inom distribuerad rymdfarkostsautonomi, d v s teknik som möjliggör för flera rymdfarkoster att dela data och fatta snabba beslut tillsammans utan att behöva vänta på direktiv från en kontrollstation på marken.

SpaceCloud ekosystemet utökas snabbt med nya algoritmer och funktioner genom samarbeten med tredjepartsleverantörer. I december 2020 offentliggjorde vi ett samarbete med Amazon Web Services (AWS) för att integrera molntjänster. Vi har även tecknat ett samarbetsavtal med det engelska företaget D-Orbit UK Ltd gällande uppsändning och drift av Unibap SpaceCloud iX5-100 i rymden. Det är fantastiskt roligt att vi genom detta avtal kan presentera den första satellitintegratören och satellitoperatören som kommer att testa SpaceCloud i rymden.

Det är alltså riktigt spännande tider för molnbaserade rymddatortjänster i satelliter och vi kan se fram emot en positiv utveckling för hela rymdsektorn de kommande åren med genomslaget för satelliter som kommunicerar med varandra. Det kommer att ge många nya möjligheter precis som Internet-of-Things (IOT) gjort på jorden.

Vi har i maj erhållit följdbeställningar av rymdkomponenter från en befintlig kund för leverans under sista kvartalet 2021. Att vi får fortsatt förtroende från en av våra första kunder är ett styrkebesked för Unibap och visar att vi fortsätter att erbjuda avancerade produkter som efterfrågas av rymdmarknaden.

Inom affärsområde Industri har vi mottagit en mindre beställning från Assars Industri AB för automatiserad kvalitetsavsyning av pulverlackering. Beställningen är viktig då den ger oss möjlighet att utnyttja vår tidigare lösning för industriell lackering och visa att den går att reproducera i en ny produktionsmiljö.

Vårt samarbete med Ekobot har förnyats med fokus på att tillsammans utveckla vision-tjänster baserade på vår Intelligent Vision Platform (IVP). Kommersiellt är samarbetet helt i linje med vår strategi att jobba i partnerskap med nischleverantörer av high-tech lösningar och licensera ut IVP och vår expertis inom vision SW. En intressant iakttagelse är att de tekniska utmaningarna vi ska lösa tillsammans med Ekobot påminner mycket om våra utmaningar för ombordprocessning av AI-applikationer i satelliter med våra SpaceCloud produkter. I samarbetet med Ekobot för vi samman vår kompetens kring avancerad kvalitetsavsyning med tillhörande analys från industrisidan med våra kunskaper inom prestandaoptimering av bildbehandling för inbyggda system från rymdsidan.

Den förstudie som vi fick från Fresenius Kabi under hösten har följts upp med ytterligare arbete under våren. Det är spännande att vi fått fortsatt förtroende från Kabi Fresenius inom området MedTech där kraven är mycket högt ställda.

Som ytterligare ett led i att vidareutveckla vår Intelligent Vision Platform (IVP) har vi ansökt och beviljats projektmedel från Vinnova. Projektet ger oss möjligheter att accelerera vår utveckling och att satsa på nya värdeskapande funktioner för att bygga utökade kundvärden.

Under våren har vi också att fått förtroendet att genomföra en mindre förstudie hos Sandvik Materials Technology avseende automatisk avsyning av rör. Förstudien är intressant utifrån att Sandvik är en stor global aktör inom metallbearbetning vilket är ett av våra identifierade områden att växa i.

I skrivandets stund fortsätter vi att leva med pandemin och dess effekter men vi hoppas och förbereder oss på en återgång till det nya normala. Framtiden ser onekligen spännande ut och vi är redo att ta framtidens intelligenta automation på jorden och i rymden till nästa steg.

Uppsala i maj 2021

Anders Blomberg, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

Uppsala 2021-05-12

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 73 821 37 79

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till [email protected] eller genom att klicka på knappen nedan.