Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Delårsrapport juli 2019 - mars 2020

Januari - mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 2 096 KSEK (2 549)

· Rörelseresultatet uppgick till -6 391 KSEK (-4 422)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 913 KSEK (-4 454)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,97 SEK (-0,69)

Juli 2019 - mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 5 589 KSEK (5 330)

· Rörelseresultatet uppgick till -17 133 KSEK (-11 873)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -18 801 KSEK (-11 979)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -2,45 SEK (-2,21)

Väsentliga händelser, januari - mars 2020

· I slutet av mars tecknade Unibap med europeiska rymdstyrelsen (ESA) avseende utökad funktionalitet i rymddatormoln (SpaceCloud) till ett totalt värde om 1,2 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I april tecknade Unibap kontrakt med ESA avseende utökad rymdmiljötålighet i SpaceCloud™ där ESA bidrar med 2,5 MSEK och Unibap med 0,8 MSEK

· I april fick Unibap en följdbeställning om 2 MSEK från SweTree Technologies AB avseende pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning

VD har ordet

Viktiga ordrar inom rymd och industri visar vägen framåt

Många VD-ord i vår kommer att beröra den pågående coronapandemin som påverkar hela världen, den globala ekonomin och inte minst människors privatliv. Vi följer utvecklingen noggrant och utvärderar eventuella kort- och långsiktiga effekter. Viktiga åtgärder togs snabbt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare samt att säkerställa leverantörskedjor och kundrelationer. Tillgången till testanläggningar hos leverantörer har försvårats utifrån rådande resebegränsningar, vilket vi bemött med ökad digitalisering samt testverksamhet i våra egna lokaler. Digitalisering är honnörsordet även för försäljning och kundbearbetning. Inställda mässor och fysiska kundbesök har övergått till en febril aktivitet med online möten och videofilmning av kundförstudier.

Försäljningen har inte tagit fart i den takt jag önskar. Det har gått långsammare än förväntat beroende på utvecklingstiden av produkter och den digitala mognaden hos företagen. Vi arbetar hårt på att förenkla introduktionen av intelligenta lösningar i produktion samt en fortsatt ökad digital närvaro då större mässor, som är viktiga platser för vår försäljning kommer fortsätta ställas in under hösten. Jag noterar även skillnader i affärsbeteendet i våra affärssegment där rymd har en tämligen begränsad påverkan i närtid givet långa cykler och en hög närvaro av statliga aktörer. Inom det industriella segmentet syns en större skillnad där industrin bromsar investeringar i närtid med undantag för medtech och biotech som går på högtryck. Glädjande nog så vi har en stor efterfrågan på offerter och intresse för Unibaps lösningar inom våra båda affärsområden.

Vi genomför våra pågående kundprojekt i stort enligt plan och har etablerat en egen renrumskapacitet vid Västeråskontoret för större serieleveranser av rymdprodukter inom SpaceCloud™. Vi säkrade nyligen två viktiga kontrakt med den europeiska rymdstyrelsen (ESA) som avser affärsmodellsformulering och miljöanpassning av SpaceCloud™, vår molntjänstlösning för rymdbruk. Projekten är bland annat drivna av de goda testresultaten för den datorteknik som ligger till grund för våra rymdprodukter. SpaceCloud™ tar rymdaffären till en högre nivå och möjliggör för applikationsutvecklare att enklare få ut sina tjänster i satelliter och rymdsystem. Dessa tjänster kopplas bland annat till smart bearbetning av satellitbildsdata, exempelvis för precisionsjordbruk. Våra kontrakt med ESA visar tydligt att Europa på allvar vill vara i framkant inom AI, automation och datadrivna affärer, oavsett om det är inom smart industri eller rymden. Särskilt glädjande har det varit att analysera ESAs snabbt ökande ambition inom AI området med ett flertal större projekt under planering.

Om vi tar ner blicken från rymden till industrin så har vi under kvartalet tillsammans med SweTree Technologies AB färdigställt ett viktig design- och verifieringsprojekt inom skogsförädling. Givet de goda resultaten i projekten valde SweTree Technologies AB att gå vidare med en följdbeställning för optimering och celldesign för en pilotfabrik för automatiserad högvolymsproduktion. Vi ser att detta kommer att få en stor efterfrågan inom bioindustrin. Under april har vi även erhållit flera mindre beställningar från Husqvarna utifrån det service- och licensavtal, kopplat till lackeringsavsyningslinan, som tidigare kommunicerats. Beställningarna avsåg bland annat utökningar av fler artiklar i den automatiska kvalitetskontrollslösningen samt första licensintäkter efter full driftsättning. Detta avtal tillsammans med kontraktet med SweTree innebär att vi nu har två affärsvertikaler med en underliggande licensaffär, vilka är viktiga komponenter i vår strategi och affärsmodell.

Trots att det är svårt att överblicka vilken effekt coronapandemin kommer att få, så talar digitaliserings- och automationstrenden för Unibap som en framtida vinnare.

Uppsala i maj 2020

Fredrik Bruhn, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 klockan 08.00 CET

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com. Rapportarkiv se https://investor.unibap.com

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.