Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Delårsrapport juli 2021 - juni 2022

April - juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 969 KSEK (4 268)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 791 KSEK (-8 494)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 852 KSEK (-8 498)
 • Resultat per aktie -1,08 SEK (-1,05)

 

Juli 2021 - juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 23 894 KSEK (12 733)
 • Rörelseresultatet uppgick till -36 148 KSEK (-26 621)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -36 377 KSEK (-25 644)
 • Resultat per aktie -4,00 SEK (-3,16)

 

  Väsentliga händelser april - juni 2022

 • Den 10 maj inkluderades SpaceCloud på Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademiens (IVA:s) 100-list, som i år särskilt uppmärksammar forskning på temat teknik i mänsklighetens tjänst
 • Unibap erhåller en order för mjukvara och hårdvara till en satellitmission till ett värde om 350 kEUR
 • Unibap offentliggör utfall i företrädesemission som tillför bolaget 24,8 MSEK före emissionskostnader
 • Unibap på scen med Amazon Web Services och D-Orbit under Amazon re:MARS konferensen i Las Vegas
 • Unibap erhåller en order om 150 KUSD från Moog, bolagets distributör i USA


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Unibap bekräftar att dialog förs med industrikonsortiet bakom projektet kallat "Bifrost", samt att inga avtal har ingåtts
 • Unibap erhåller order på iX5 Engineering Models från bolagets distributör i USA, Moog, till ett värde av 228 800 USD

VD har ordet

 

Fortsatt ökat intresse för rymdaffären

När våra datorer nu har "flight heritage" och flera planerade uppsändningar är på gång, behöver vi skala upp vår produktionskapacitet. Från att ha producerat ett fåtal rymddatorer per år ser vi på 12-24 månaders sikt behov av större kapacitet och planerar initialt för en tillverkningskapacitet av 200 datorer per år. Vi har fram till idag sålt och levererat över 60 utvecklingsenheter för iX5 och över 40 utvecklingsenheter för iX10. Under kvartalet har vi signerat ordrar om ca 8 MSEK från direkta och indirekta kanaler.

Året inleddes med en andra lyckad uppsändning av SpaceCloud® och kvartalet avslutades med att vi presenterade tillsammans med Amazon Web Services vid deras stora rymdmässa re:MARS i Las Vegas. Däremellan har vi inlett ett nytt samarbete med Saab Emerging Technologies, mottagit beställningar från Japan, genomfört en fulltecknad företrädesemission och förtydligat vår strategi som nu knyter ihop områdena rymd och jordaffärer ("Space" och "Earth Applications"). Vi har flyttat till nya större lokaler, on-boardat 15 nya kollegor samt inlett etableringen av en ökad produktionskapacitet för att möta den volym av förfrågningar som vi ser.

Den 13 januari genomfördes vår andra uppsändning av SpaceCloud med SpaceX från Cape Canaveral, Florida. I de tester och applikationsdemonstrationer som genomförts har hittills över 150 app-körningar gjorts, med tillämpningar inom jordobservation och rymdrobotik. Dessutom har vi visat att det går att uppdatera satelliter med nya funktioner när den är i omloppsbana och vi har fått en första betalande kund för att nyttja datan. Kort sagt, vi har nu definitivt tagit steget från utveckling till en bevisat färdig produkt. Vi har fått den så viktiga "flight heritage" som är helt avgörande för en leverantör inom rymdindustrin.

På kundsidan har vi under året kommunicerat en beställning från Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) på utvecklingsenheter av våra infrastrukturprodukter iX-5 och iX-10. Denna beställning innebär ett erkännande från en av världens ledande rymdaktörer.

Tillsammans med AI-Sweden och Rymdstyrelsen har vi etablerat SpaceEdge, världens första testbädd för rymdapp-utveckling. Under våren har vi tillsammans med ESA och AI Sweden studerat kraven för nästa generations infrastrukturprodukter för databearbetning i satelliter. I september bygger vi vidare på SpaceEdge och kommer att genomföra en SpaceCloud-workshop på den stora konferensen för rymdlägesbild som hålls på Hawaii, (AMOS). Det här arbetet har direkt koppling på vår data/app-affär och hur snabbt vi kan positionera oss i värdekedjan som både hård- och mjukvaruleverantör.

Vi har under våren arbetat med vår strategi och förtydligat kopplingen mellan rymd och jordaffärer, det vill säga Space and Earth Applications.  Som en konsekvens av detta har vi även tagit fram en ny vision och mission. Vår framtida inriktning och fokus presenterades i maj vid en rad digitala och fysiska möten.

Under april flyttade vi in i nya större lokaler i Uppsala mer anpassade för den expansiva fas som vi befinner oss i. Det är en stor glädje att vi nu kan träffas alla medarbetare på kontoret, arbeta tillsammans och stärka den teamkänsla som utmärker oss som bolag.

Vi befinner oss i en bransch som utvecklas och förändras oerhört snabbt. Vi har de senaste månaderna sett hur det investeras stora pengar inom branschen. Det är investeringar för att bygga upp satellitnärvaro i rymden och fokus på att etablera sig på mjukvarusidan med snabb databehandling. För Unibap handlar det om att ha full fokus på att bygga på den position vi har idag med en flygbevisad hårdvara som till 100% bevisat tillförlitlighet på databehandling. En möjlighet men som också kommer att kräva mycket av oss. Konkurrensen är hård och utmaningen är att tidigt etablera långsiktiga samarbeten med starka partners på hårdvarusidan parallellt med att vi utvecklar och driver positioneringen av vår data- och app-affär. Detta sker i en värld som präglas av osäkerhet och ett krig i Europa. Den fortsatta komponentbristen är påtaglig vilket utmanar hela branschen.

Jag ser med tillförsikt fram emot en spännande fortsättning på 2022 där vi tillsammans med kunder och samarbetspartners utvecklar rymdaffären både i rymden och på jorden.

Uppsala i augusti 2022

Lena W Jansson, tf. VDRapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/,  samt biläggs detta pressmeddelande.

Uppsala, 2022-08-31

För mer information, vänligen kontakta:

Lena W Jansson

VD

vd@unibap.com

+46 72 450 15 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022, klockan 08.00 CET. 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.