Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Delårsrapport kvartal 1, 1 juli - 30 september 2017

Första kvartalet, 1 juli - 30 september 2017

 • Nettoomsättning 593 KSEK (911)
 • Rörelsens kostnader 5 072 KSEK (1 547)
 • Resultat efter finansiella poster -2 917 KSEK (-393)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,60 SEK (-0,21)
 • Periodens kassaflöde -2 913 KSEK (8 023)

Räkenskapsåret 2016/2017, 1 juli 2016 - 30 juni 2017

 • Nettoomsättning 3 658 KSEK (7 905)
 • Rörelsens kostnader 14 032 KSEK (8 188)
 • Resultat efter finansiella poster -7 015 KSEK (-280)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,98 SEK (-0,15)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 975 KSEK (-2 197)

Viktiga händelser under perioden 1 juli - 30 september 2017

 • Unibap har i enlighet med sin affärsplan fortsatt avstått från konsultverksamhet för att fokusera på pilotprojekt med IVS-70 för industriell robotik och automation. Denna medvetna satsning har medfört minskad omsättning och sänkt rörelseresultat.
 • Deltagande på flertalet mässor och utställningar för att skapa nya samarbeten.
 • Ny Head of Communication and Talent tillträdde den 1 juli.
 • Ny Head of Operations tillträdde den 1 september.
 • Rekrytering av nya medarbetare inom områdena artificiell intelligens och bildanalys fortskrider enligt plan.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Följdbeställning på SpaceCloud-produkter från Satellogic.
 • Avsiktsförklaring med Tyvak International SRL om intelligent informationsbearbetning på satellitsystem.
 • Fortsatt arbete med utveckling av pilotdemonstratorer av automatisk montering med industrirobotar inom projektet "Perfect View". Testning av hela kedjan av programmeringsfri styrning utifrån CAD-modellering på ABB- robot.
 • Unibap har deltagit vid flera mässor och utställningar, bland annat Web Summit 2.0 där VD Fredrik Bruhn var inbjuden talare.
 • Unibaps teknik har uppmärksammats i press, fackmedia samt nationell TV.
 • Fortsatt rekrytering inom bildanalys och AI.
 • Vid ordinarie årsstämma den 20 oktober fick styrelsen förstärkning genom att Hans Enocson valdes till ny styrelseordförande och Ingrid Engström till ny styrelseledamot.
 • Avsiktsförklaring med Ekobot AB avseende investering och produktutveckling.
 • Vinnare av Subcontractor Jumpstart, tävling som arrangeras av Teknikföretagen, Elmia Subcontractor och Mjärdevi Science Park.

VD har ordet

Nu är hösten här på norra halvklotet och Unibap presenterar den fjärde rapporten till marknaden sedan börsintroduktionen.

Inom vårt affärsområde Rymd och övervakning ser vi en snabb ökning av intresset för intelligent informationsbearbetning. Efterfrågan drivs av de kommande satsningarna på konstellationer av småsatelliter med lokal värdeförädling och inte minst autonom styrning och planering. Inom ramen för detta har vi tagit emot flera beställningar av våra SpaceCloud-lösningar inom bland annat rymdbaserat precisionsjordbruk.

Utvärderingen av SpaceCloud, som har genomförts tillsammans med Orbit Logic och amerikanska flygvapnet (AFRL), har gått över förväntan. Anpassningen av Orbit Logics mjukvara för "autonomous satellite constellation fleet management" slutfördes på mindre än två arbetsdagar och levererades under hösten till AFRL för funktionstester. Dessa resultat skapar ytterligare möjligheter eftersom Unibap nu tillhandahåller en av mycket få rymdgodkända AI-serverlösningar.

Tack vare goda vitsord om våra lösningars prestanda och drifttid i rymden så har vi tagit emot förfrågningar om OEM-lösningar från satellitintegratörer och tjänsteleverantörer. Den nyligen offentliggjorda avsiktsförklaringen med Tyvak International är ett exempel på möjliga säljkanaler. Vidare väcker vår Deep Delphi-arkitektur stort intresse inom ramen för de forskningsprojekt som vi deltar i.

Inom våra affärsområden Intelligent automation och Automatiserad kvalitetssäkring ser vi stora framsteg i de pilotprojekt som genomförs med industriella kunder samt inom vår egen produktutveckling (det VINNOVA-finansierade projektet Perfect View). Vi testar för fullt vår programmeringsfria industrirobotstyrning - en CAD-modell överförs till IVS-70 som tar över robotstyrningen utan andra tillägg. I nuläget genomför vi tillsammans med Robotdalen tester på en ABB-robot i våra lokaler i Västerås. Vi kommer även att ingå i ett stort forskningsprojekt inom "Robotlyftet" tillsammans med bland andra Swerea, ABB Robotics och Robotdalen.

Vi kommer inom kort att påbörja tester mot andra industrirobottillverkares lösningar, som till exempel Universal Robots, Yaskawa och KUKA. Vår IVS-lösning är den första på marknaden som tar över styrningen av robotar utan att lägga till datorer eller andra tillbehör i styrskåp. Eftersom IVS-lösningarna är "självständiga" med egen AI-förmåga (Edge computing), så finns det goda förutsättningar och stor potential i direktsamverkande med industriella systemlösningar, till exempel GE Predix, ABB Ability, Siemens MindSphere och IBM Watson.

Inom kvalitetssäkring genomför vi flera pilotprojekt med stora internationella företag. Förstudierna uppvisar lovande resultat som vi hoppas kunna ta vidare till större pilotinstallationer och så småningom tillväxt i mjukvarulicenser när vi skalar upp.

Vi ser en ökning av offertförfrågningar inom företagets samtliga affärsområden och inom kombinationsaffärer mellan robotik och kvalitetssäkring.

Unibap fortsätter växa som organisation med rekrytering av medarbetare för vår AI- och bildanalysförmåga. Västeråskontoret kommer innan jul att flytta till nya lokaler för att bland annat få ett större demorum, bättre utrymmen för pilotinstallationer samt fler kontorsplatser.

Marknaden bedöms öka för varje kvartal. De förändringar som AI och robotik erbjuder börjar slå igenom stort. I juli skrev EY i en rapport för Shared Services & Outsourcing Network (SSON) att intelligent processautomation rör sig med ljusets hastighet men att det är svårt för många företag att hitta rätt implementeringsmodell eftersom de inte har rätt intern kompetens. Här bidrar Unibap med en affärsmodell som erbjuder AI-lösningar utan att ställa krav på stora förändringar av befintliga system.

Vi noterar även den svenska regeringens ambition att satsa hundratals miljoner i sin budget för ett utvidgat "Robotlyft". Syftet är att öka implementeringstakten av smart automation i svensk industri - positivt!

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs till detta pressmeddelande.

Uppsala i november 2017

Fredrik Bruhn, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
vd@unibap.com
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.