Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Delårsrapport kvartal 1 1 juli - 30 september 2018

Första kvartalet, 1 juli - 30 september 2018

 • Nettoomsättning 1 000 KSEK (593)
 • Rörelsens kostnader 7 713 KSEK (5 081)
 • Resultat efter finansiella poster -4 895 KSEK (-2 927)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,00 SEK (-0,60)
 • Periodens kassaflöde -8 616 KSEK (-2 913)

Viktiga händelser under perioden 1 juli - 30 september 2018

 • Nasa ger Unibap uppdraget att leverera SpaceCloud-lösning till nytt satellitprojekt inom  precisionsjordbruk.
 • Unibap och Miba Industriteknik AB tecknar långsiktigt samarbetsavtal för kvalitetssäkring inom industriell lackering.
 • Unibap har framgångsrikt levererat en förstudie till Bombardier Transportation Sweden AB rörande framtidens autonoma transportlösningar baserade på IVS-teknologi.
 • Unibap erhåller en ekonomiskt obetydlig förstudiebeställning rörande industrirobotstyrning från AH Automation AB.
 • Unibap deltar vid Brainpools seminarium i Almedalen, "Hur skapar vi ett intelligentare Sverige".
 • Dr. David Bray ansluter sig till Unibaps Advisory board som Senior advisor.
 • Unibap deltar vid konferensen The Annual Small Satellite Conference in Utah, USA.
 • Unibap flyttar till nya och större, mer verksamhetsanpassade, lokaler i Uppsala.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Unibap erhåller en följdbeställning av rymddatorer från Satellogic S.A. till en summa av 122,000 USD för leverans i början på 2019.
 • Årsstämma för året 2017/2018 hölls den 22 oktober i bolagets lokaler i Uppsala.
 • Unibap deltar vid mässan ScanAutomatic i Göteborg.
 • Unibap har under oktober erhållit ett lånelöfte om 6 MSEK från Gerhard Dal, befintlig aktieägare i Unibap, som styrelsen vid behov kan avropa under hösten.

VD har ordet
Det har återigen varit ett mycket aktivt kvartal med fortsatt produktutveckling, systeminkörning och validering av IT infra- och mjukvarustruktur. Vi har även intensifierat sälj- och marknadsarbetet med fler kundbesök och deltaganden vid olika event och mässor, vilket resulterat i ökad efterfrågan på förstudier samt offertarbete för våra lösningar inom samtliga tre affärsområden.

Automatiserad digitaliserad kvalitetssäkring 
Vår produktutveckling är nu fokuserad på att slutföra pågående kundleveranser och skapa ytterligare tillväxtmöjligheter inom de nischer vi etablerar med våra största kunder. Unibap och Miba Industriteknik har som exempel tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal inom automatisk kvalitetssäkring för industriell lackering, där vi kan dra nytta av varandras styrkor och de algoritmer som utvecklats. Vi har paketerat detta i ett erbjudande som initialt riktas till svenska och nordiska företag. Marknadsföring och säljaktiviteter sker både direkt mot slutkunder såväl som via mässor vi beslutat att deltaga vid det kommande året. Vi har under oktober ställt ut på Scanautomatic mässan i Göteborg och kommer att deltaga i Scandinavian Coating i Köpenhamn under våren.

Intelligent och flexibel automation
Vi ser att vår IVS-arkitektur erbjuder viktiga fördelar genom möjlighet till hög tillförlitlighet och skalbarhet med befintliga och framtida specialkretsar med inbyggd övervakning. Under hösten genomfördes bland annat en förstudie med Bombardier Transportation för framtidens transportlösningar som exempel på ett område där speciella regler ställer krav på lösningarna. Liknande krav återfinns förutom inom tågtillämpningar inom tunga arbetsfordon, hamnautomation och tuffa fabriksmiljöer. Unibap har initierat riktade förstudier tillsammans med systemintegratörer, specifikt AH Automation inom flexibel automation och har börjat ge ut offerter inom området.

Rymd och övervakning
Intresset för snabb förädling av information ombord på satelliter och rymdfarkoster fortsätter att öka. Nasas val av Unibaps SpaceCloud-lösningar har gett en bra respons i marknaden och vi ser en ökning av förfrågningar och fortsätter erhålla följdbeställningar. Vår strategi, att erbjuda en gemensam arkitektur som möjliggör att ta mjukvara från industritillämpningar över till rymd, ger ett klart försprång på marknaden. 

Omvärld och marknad
Det pågående stora intresset och höga efterfrågan från industrin, avseende ytterligare automationslösningar och digitalisering för ökad produktivitet och konkurrenskraft, ser ut att fortsätta på samma höga nivå som tidigare. Alla delar av värdekedjan från robottillverkare till systemintegratörer som vi har kontakt med bekräftar att efterfrågan är fortsatt på höga nivåer, vilket påverkar oss på ett positivt sätt med fler möjligheter till förstudier och offerter. Även inom Rymdsegmentet ser vi fortsatt stabil efterfrågan vilket lett till fler förfrågningar och följdorder under det senaste kvartalet.

Företagsutveckling
I slutet av kvartalet var bolagets heltidsresurser 23 personer, varav 18 anställda och 5 konsulter. Vi är nu mitt uppe i en certifieringsprocess för ISO 9001 som förväntas avslutas under våren 2019. Denna certifiering är viktig för våra industriella kunder såväl som för oss själva då det leder till ytterligare optimerade interna processer och högre effektivitet. 

Uppsala i november 2018

Fredrik Bruhn, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs till detta pressmeddelande.

Uppsala 2018-11-08

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
vd@unibap.com
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap
Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.