Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 juli - 31 december 2017

Andra kvartalet, 1 oktober - 31 december 2017 

 • Nettoomsättning 2 009 KSEK (363)
 • Rörelsens kostnader 6 964 KSEK (2 751)
 • Resultat efter finansiella poster -3 742 KSEK (-1 682)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,77 SEK (-0,64)
 • Periodens kassaflöde -4 550 KSEK (-1 780)

Perioden 1 juli - 31 december 2017 

 • Nettoomsättning 2 602 KSEK (1 274)
 • Rörelsens kostnader 12 036 KSEK (4 307)
 • Resultat efter finansiella poster -6 658 KSEK (-2 084)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,37 SEK (-0,93)
 • Periodens kassaflöde -7 462 KSEK (6 244)

Viktiga händelser under perioden 1 juli - 31 december 2017 

 • Leverans till FMV ordervärde 1 250 KSEK under november - december.
 • Förvärv av 25 % av aktierna i Ekobot AB samt en beställning om 3 900 KSEK för leveranser av IVS produkter och integrationstjänster. Första delleverans på 149 KSEK gjordes i december.
 • Fortsatt fokus på pilotprojekt med IVS-70 för industriell robotik, automation och automatiserad AI-driven kvalitetsavsyning.
 • Inom ramen för pågående projekt för Rymdstyrelsen, "INPROC", har produktion genomförts av den nya SpaceCloudplattformen anpassad för små satelliter.
 • Flertalet pilotprojekt har genomförts inom ramen för pågående VINNOVA projektet "Perfect View".
 • Unibap deltar i tre forskningsprojekt ledda av Swerea - Swedish research group of industrial renewable and sustainable growth inom RISE gruppen.
 • Vinnare av entreprenörstävlingen Subcontractor Jumpstart - en årlig entreprenörstävling för bolag i startup- och tillväxtfas - initierad av Elmia Subcontractor och Teknikföretagen.
 • Vid ordinarie årsstämma den 20 oktober fick styrelsen förstärkning med Hans Enocson som ny styrelseordförande och Ingrid Engström till ny styrelseledamot.
 • Kontoret i Västerås flyttade i december till nya större lokaler med eget robotiklaboratorium.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut 

 • Fortsatta delleveranser av SpaceCloudprodukter till Satellogic, enligt plan.
 • Leverans av ett utvecklingskit (ODE) till Nasas Ames Research Center i Silicon Valley under januari.
 • Produktion av första volymserie av IVS-70.
 • Första skarpa tester genomförs av Ekobot.
 • Kraftigt ökad marknadsexponering under 2018 med deltagande i flertalet mässor och konferenser inom alla affärsområden.
 • Perfect View kompletteras med validering av gränssnitt till industrirobotar från KUKA. Projektet avslutas i februari och övergår i kommersialieringsfas av resultaten.
 • INPROC projektet slutrapporteras till Rymdstyrelsen.
 • Förstärkt marknadsnärvaro inom rymdområdet i USA genom befintlig distributör Troxel Aerospace.

VD har ordet

Ett intensivt halvår har passerat med högt utvecklingstempo. Vi har gjort stora framsteg med våra algoritmer för artificiell intelligens och pilottester av intelligenta automationslösningar som öppnar för kommersiella genombrott. Vinsten av "Subcontractor Jumpstart" vid underleverantörsmässan på Elmia var mycket glädjande för våra medarbetare. I sin motivering uppmärksammade juryn bland annat vår tekniska höjd och teamets kompetens. Våra rapporter visar en positiv utveckling enligt plan och en stabil produkt- och teknikmognad.

Automatiserad, ekologisk odling är en snabbväxande marknad. Kommunikationsmöjligheterna är ofta begränsade på odlingsfälten vilket försvårar användning av molnbaserade tjänster - det krävs lokalt distribuerad artificiell intelligens för att garantera funktionaliteten. Unibaps intelligenta och seende produkter i IVS- familjen erbjuder kombinationen av lokal intelligens och tillförlitlig design för dessa tillämpningar. Dessutom finns möjligheten till interaktion med molntjänster om det finns tillgång till stabil kommunikation. I mitten på december nådde vi kontraktsavslut med eko- odlingsföretaget Ekobot AB om en beställning på 3,9 miljoner kronor samt en investering av Unibap på 1,25 miljoner. Ekobot startade i högsta fart och genomförde redan under januari skarpa tester av autonom robotnavigering med hjälp av Unibaps IVS-produkter. 

Under december levererades ett anpassat forsknings- och provsystem till Försvarets materielverk (FMV) med utgångspunkt i våra produkter inom IVS och SpaceCloud-plattform - ytterligare en tydlig indikation på intresset och behovet av smarta och säkerhetskritiska tillämpningar. 

Vi har även fortsatt ta mindre men viktiga beställningar av AI-lösningar för rymden inom SpaceCloud-familjen. Den största kvalitetsstämpeln utgör en leverans av ett utvecklingskit (ODE) till Nasas Ames Research Center i Silicon Valley under januari. 

Vi har fortsatt med delleveranser och fakturering enligt plan till rymdkunden Satellogic inom den följdbeställning som kommunicerades i oktober 2017. 

Nya siffror från Association for Advancing Automation (A3) visar att den nordamerikanska automationsmarknaden slog nya rekord under år 2017. Under de 9 första månaderna ökade segmentet maskinseende med 14 procent och robotik med 10 procent, varav marknaden utanför bilindustrin växte med 20 procent. Segmentet "motion control" ökade med 10 procent. Detta är inte förvånande givet den starka automations- och AI-trend som är tydlig i många branscher, inklusive inom den heta rymdmarknaden. Konferensen Space 2.0 i Silicon Valley som genomförs i april 2018 lyfter särskilt fram maskinlärning med nyckeltalare från bland andra JPL, Boeing, Amazon och Raytheon. Unibap deltar via vår amerikanska distributör Troxel Aerospace Industries, Inc. 

Under 2018 ökar vi marknadsexponeringen kraftigt med deltagande i ett dussintal mässor och konferenser inom våra affärsområden. 

Inom ramen för ett pågående projekt för Rymdstyrelsen, "INPROC", har vi startat produktionen av en ny SpaceCloud-plattform som är anpassad för små satelliter. Plattformen kommer att testas under första kvartalet 2018 innan projektet avslutas och produkten kommersialiseras med förväntad lansering innan sommaren 2018. Plattformen bygger på liknande arktiektur som de produkter som tidigare har levererats till USAF, FMV och NASA, och möjliggör intelligent databearbetning ombord på rymdfarkoster. 

För att möta personalökning och växande behov av lokaler för pilotprojekt och demonstratorer har verksamheten i Västerås flyttat till större lokaler. Där har vi byggt upp ett eget robotiklaboratorium för att kunna genomföra snabba valideringar av kundförfrågningar. Antalet kundförfrågningar och offerter har ökat
under perioden, bland annat som ett resultat av det lyckade projektet Perfect View. Projektet avslutas
i mitten på februari och har uppvisat målbilden för programmeringsfria monteringstillämpningar via vår nyutvecklade insticksmodul till Solid Works och styrning av industrirobotar från ABB, Universal Robots och Yaskawa. Synnerligen goda resultat har även visats från vår utveckling av modellfri djupinlärning (deep learning) för automatiserad kvalitetsavsyning inom industrin. 

Sammantaget har Unibap nu säkerställt de ingående delarna för kommersialisering inom våra tre affärsområden. Vi ser fram emot vårsolen med fortsatt marknads- och produktutveckling. 

Uppsala i februari 2018
Fredrik Bruhn, VD 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs till detta pressmeddelande.

Uppsala 2018-02-15

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
[email protected]
+46 70 783 32 15 

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till [email protected] eller genom att klicka på knappen nedan.