LANGUAGE
 • en
 • sv
 • Investor Relations

  På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör Unibap. Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

  Pressmeddelanden

  Delårsrapport 1 juli - 31 december 2017

  Andra kvartalet, 1 oktober - 31 december 2017 

  • Nettoomsättning 2 009 KSEK (363)
  • Rörelsens kostnader 6 964 KSEK (2 751)
  • Resultat efter finansiella poster -3 742 KSEK (-1 682)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,77 SEK (-0,64)
  • Periodens kassaflöde -4 550 KSEK (-1 780)

  Perioden 1 juli - 31 december 2017 

  • Nettoomsättning 2 602 KSEK (1 274)
  • Rörelsens kostnader 12 036 KSEK (4 307)
  • Resultat efter finansiella poster -6 658 KSEK (-2 084)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,37 SEK (-0,93)
  • Periodens kassaflöde -7 462 KSEK (6 244)

  Viktiga händelser under perioden 1 juli - 31 december 2017 

  • Leverans till FMV ordervärde 1 250 KSEK under november - december.
  • Förvärv av 25 % av aktierna i Ekobot AB samt en beställning om 3 900 KSEK för leveranser av IVS produkter och integrationstjänster. Första delleverans på 149 KSEK gjordes i december.
  • Fortsatt fokus på pilotprojekt med IVS-70 för industriell robotik, automation och automatiserad AI-driven kvalitetsavsyning.
  • Inom ramen för pågående projekt för Rymdstyrelsen, "INPROC", har produktion genomförts av den nya SpaceCloudplattformen anpassad för små satelliter.
  • Flertalet pilotprojekt har genomförts inom ramen för pågående VINNOVA projektet "Perfect View".
  • Unibap deltar i tre forskningsprojekt ledda av Swerea - Swedish research group of industrial renewable and sustainable growth inom RISE gruppen.
  • Vinnare av entreprenörstävlingen Subcontractor Jumpstart - en årlig entreprenörstävling för bolag i startup- och tillväxtfas - initierad av Elmia Subcontractor och Teknikföretagen.
  • Vid ordinarie årsstämma den 20 oktober fick styrelsen förstärkning med Hans Enocson som ny styrelseordförande och Ingrid Engström till ny styrelseledamot.
  • Kontoret i Västerås flyttade i december till nya större lokaler med eget robotiklaboratorium.

  Viktiga händelser efter rapportperiodens slut 

  • Fortsatta delleveranser av SpaceCloudprodukter till Satellogic, enligt plan.
  • Leverans av ett utvecklingskit (ODE) till Nasas Ames Research Center i Silicon Valley under januari.
  • Produktion av första volymserie av IVS-70.
  • Första skarpa tester genomförs av Ekobot.
  • Kraftigt ökad marknadsexponering under 2018 med deltagande i flertalet mässor och konferenser inom alla affärsområden.
  • Perfect View kompletteras med validering av gränssnitt till industrirobotar från KUKA. Projektet avslutas i februari och övergår i kommersialieringsfas av resultaten.
  • INPROC projektet slutrapporteras till Rymdstyrelsen.
  • Förstärkt marknadsnärvaro inom rymdområdet i USA genom befintlig distributör Troxel Aerospace.

  VD har ordet

  Ett intensivt halvår har passerat med högt utvecklingstempo. Vi har gjort stora framsteg med våra algoritmer för artificiell intelligens och pilottester av intelligenta automationslösningar som öppnar för kommersiella genombrott. Vinsten av "Subcontractor Jumpstart" vid underleverantörsmässan på Elmia var mycket glädjande för våra medarbetare. I sin motivering uppmärksammade juryn bland annat vår tekniska höjd och teamets kompetens. Våra rapporter visar en positiv utveckling enligt plan och en stabil produkt- och teknikmognad.

  Automatiserad, ekologisk odling är en snabbväxande marknad. Kommunikationsmöjligheterna är ofta begränsade på odlingsfälten vilket försvårar användning av molnbaserade tjänster - det krävs lokalt distribuerad artificiell intelligens för att garantera funktionaliteten. Unibaps intelligenta och seende produkter i IVS- familjen erbjuder kombinationen av lokal intelligens och tillförlitlig design för dessa tillämpningar. Dessutom finns möjligheten till interaktion med molntjänster om det finns tillgång till stabil kommunikation. I mitten på december nådde vi kontraktsavslut med eko- odlingsföretaget Ekobot AB om en beställning på 3,9 miljoner kronor samt en investering av Unibap på 1,25 miljoner. Ekobot startade i högsta fart och genomförde redan under januari skarpa tester av autonom robotnavigering med hjälp av Unibaps IVS-produkter. 

  Under december levererades ett anpassat forsknings- och provsystem till Försvarets materielverk (FMV) med utgångspunkt i våra produkter inom IVS och SpaceCloud-plattform - ytterligare en tydlig indikation på intresset och behovet av smarta och säkerhetskritiska tillämpningar. 

  Vi har även fortsatt ta mindre men viktiga beställningar av AI-lösningar för rymden inom SpaceCloud-familjen. Den största kvalitetsstämpeln utgör en leverans av ett utvecklingskit (ODE) till Nasas Ames Research Center i Silicon Valley under januari. 

  Vi har fortsatt med delleveranser och fakturering enligt plan till rymdkunden Satellogic inom den följdbeställning som kommunicerades i oktober 2017. 

  Nya siffror från Association for Advancing Automation (A3) visar att den nordamerikanska automationsmarknaden slog nya rekord under år 2017. Under de 9 första månaderna ökade segmentet maskinseende med 14 procent och robotik med 10 procent, varav marknaden utanför bilindustrin växte med 20 procent. Segmentet "motion control" ökade med 10 procent. Detta är inte förvånande givet den starka automations- och AI-trend som är tydlig i många branscher, inklusive inom den heta rymdmarknaden. Konferensen Space 2.0 i Silicon Valley som genomförs i april 2018 lyfter särskilt fram maskinlärning med nyckeltalare från bland andra JPL, Boeing, Amazon och Raytheon. Unibap deltar via vår amerikanska distributör Troxel Aerospace Industries, Inc. 

  Under 2018 ökar vi marknadsexponeringen kraftigt med deltagande i ett dussintal mässor och konferenser inom våra affärsområden. 

  Inom ramen för ett pågående projekt för Rymdstyrelsen, "INPROC", har vi startat produktionen av en ny SpaceCloud-plattform som är anpassad för små satelliter. Plattformen kommer att testas under första kvartalet 2018 innan projektet avslutas och produkten kommersialiseras med förväntad lansering innan sommaren 2018. Plattformen bygger på liknande arktiektur som de produkter som tidigare har levererats till USAF, FMV och NASA, och möjliggör intelligent databearbetning ombord på rymdfarkoster. 

  För att möta personalökning och växande behov av lokaler för pilotprojekt och demonstratorer har verksamheten i Västerås flyttat till större lokaler. Där har vi byggt upp ett eget robotiklaboratorium för att kunna genomföra snabba valideringar av kundförfrågningar. Antalet kundförfrågningar och offerter har ökat
  under perioden, bland annat som ett resultat av det lyckade projektet Perfect View. Projektet avslutas
  i mitten på februari och har uppvisat målbilden för programmeringsfria monteringstillämpningar via vår nyutvecklade insticksmodul till Solid Works och styrning av industrirobotar från ABB, Universal Robots och Yaskawa. Synnerligen goda resultat har även visats från vår utveckling av modellfri djupinlärning (deep learning) för automatiserad kvalitetsavsyning inom industrin. 

  Sammantaget har Unibap nu säkerställt de ingående delarna för kommersialisering inom våra tre affärsområden. Vi ser fram emot vårsolen med fortsatt marknads- och produktutveckling. 

  Uppsala i februari 2018
  Fredrik Bruhn, VD 

  Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs till detta pressmeddelande.

  Uppsala 2018-02-15

  För mer information, vänligen kontakta:

  Fredrik Bruhn
  Verkställande direktör
  vd@unibap.com
  +46 70 783 32 15 

  Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 klockan 08.00 CET.

  Kort om Unibap

  Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

  För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

  Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

  Unibap deltar i Eureka forskningsprojekt Bumble 15 oktober 2019
  Unibap inbjuder till investerarträffar och tidigarelägger publicering av delårsrapport för första kvartalet Regulatorisk 11 oktober 2019
  Unibap får beställning på AI dator för Nasas HyTI satellitmission Regulatorisk 07 oktober 2019
  Unibap receives AI space computer order for NASA's HyTI satellite mission Regulatory 07 oktober 2019
  Publicering av Unibaps årsredovisning 2018/2019 Regulatorisk 30 september 2019
  Unibap får uppdrag att genomföra en realiserbarhetsstudie av en intelligent kvalitetssäkringslösning för Plastal Industri AB 25 september 2019
  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Regulatorisk 20 september 2019
  Bokslutskommuniké 1 juli 2018 - 30 juni 2019 Regulatorisk 05 september 2019
  Unibaps VD Fredrik Bruhn erkänd som en av de mest inflytelserika globala ledarna som förnyar den moderna organisationen genom digital transformation 25 juli 2019
  CEO Fredrik Bruhn recognized by Constellation Research Inc.as one of the most influential executives reinventing the modern organization through digital transformation 25 juli 2019
  Unibap ISO 9001:2015 certifierade 11 juli 2019
  Unibap ISO 9001: 2015 certified 11 juli 2019
  Unibap får bidrag från Rymdstyrelsen för utvecklingen av nästa generations AI rymddatorer Regulatorisk 14 juni 2019
  Unibap receives grant from Swedish National Space Agency for development of next-generation AI space computer Regulatory 14 juni 2019
  Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2018 - 31 mars 2019 Regulatorisk 23 maj 2019
  Unibap genomför riktad nyemission om ca 18,8 miljoner kronor Regulatorisk 25 april 2019
  Mikael Steiner från ABB tillträder som försäljningschef vid Unibap Regulatorisk 02 april 2019
  Mikael Steiner from ABB becomes Sales manager at Unibap Regulatory 02 april 2019
  Unibap erhåller följdbeställning av rymdkomponenter 11 mars 2019
  Unibap receives follow-on order of space components 11 mars 2019
  Robert Nyberg lämnar sin tjänst och övergår till konsultuppdrag Regulatorisk 07 mars 2019
  Halvårsrapport 1 juli 2018 - 31 december 2018 (rättelse avseende bilagd granskningsrapport) Regulatorisk 06 mars 2019
  Halvårsrapport 1 juli 2018 - 31 december 2018 Regulatorisk 26 februari 2019
  Unibap utvecklar 5G förbered demoanläggning för smarta fabriker med Intel Corporation Regulatorisk 08 februari 2019
  Unibap develops 5G ready demonstrator for smart factories Regulatory 08 februari 2019
  Unibap förstärker inom försäljning och affärsutveckling Regulatorisk 04 februari 2019
  Unibap ingår licensavtal med Moog Inc för AI databearbetningsteknik Regulatorisk 28 januari 2019
  Unibap enters into technology license agreement for Artificial Intelligence (AI) processing technology with Moog Inc Regulatory 28 januari 2019
  Unibap tecknar avtal med ABB att ingå i partnernätverket för robotar Regulatorisk 21 januari 2019
  Unibap has entered into an agreement with ABB to join partner network for robots Regulatory 21 januari 2019
  Mikael Klintberg avslutar sin tjänst 31 december 2018 Regulatorisk 27 december 2018
  Emissionsutfall i Unibap AB (publ) - tillförs cirka 32,5 MSEK genom fulltecknad företrädesemission Regulatorisk 14 december 2018
  Rättelse i pressmeddelande 2018-12-07 "Unibap AB (publ) väljer att nyttja delar av tidigare publicerat lånelöfte" 07 december 2018
  Unibap AB (publ) publicerar tillägg till prospekt Regulatorisk 07 december 2018
  Unibap AB (publ) väljer att nyttja delar av tidigare publicerat lånelöfte Regulatorisk 07 december 2018
  Unibap ingår avsiktsförklaring att licensiera AI databearbetningsteknik till nordamerikanskt företag Regulatorisk 27 november 2018
  Unibap enters into Term Sheet to license AI processing technology to North American company Regulatory 27 november 2018
  Unibap bjuder in till investerarträffar 23 november 2018
  Unibap AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt rättelse av pressmeddelandet 2018-11-16 "Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK" Regulatorisk 20 november 2018
  Unibap tar sikte på självstyrande skogsmaskiner 19 november 2018
  Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK Regulatorisk 16 november 2018
  Delårsrapport kvartal 1 1 juli - 30 september 2018 Regulatorisk 08 november 2018
  Mikael Klintberg lämnar sin tjänst som försäljningschef vid Unibap Regulatorisk 29 oktober 2018
  Unibap tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapport avseende första kvartalet 2018-2019 Regulatorisk 25 oktober 2018
  Kommuniké från årsstämman i Unibap AB (publ) den 22 oktober 2018 Regulatorisk 22 oktober 2018
  Unibap erhåller följdbeställning av rymddatorer för AI 15 oktober 2018
  Unibap receives follow-on order of advanced onboard data processing products 15 oktober 2018
  Publicering av Unibaps årsredovisning 2017/2018 Regulatorisk 01 oktober 2018
  Unibap erhåller förstudiebeställning från AH automation 25 september 2018
  Kallelse till årsstämma Regulatorisk 20 september 2018
  Ulrika Bergström tillträder tjänsten som CFO 5 november 2018 Regulatorisk 18 september 2018
  Bokslutskommuniké 1 juli 2017 - 30 juni 2018 Regulatorisk 06 september 2018
  Unibap har genomfört framgångsrik förstudie med Bombardier Transportation 31 augusti 2018
  Unibap och Miba Industriteknik tecknar långsiktig samarbetsförklaring 30 augusti 2018
  Unibap taps one of the top "24 Americans Changing the World" to join advisory board 01 augusti 2018
  Unibap demonstrerar intelligent automation för smarta fabriker 26 juli 2018
  Unibap Intelligent Automation for Smart Plants 26 juli 2018
  Unibap brings AI to space for Precision Agriculture on NASA mission 20 juli 2018
  Johan Ersson ny projektledare vid Unibap 12 juli 2018
  Ulrika Bergström ny CFO på Unibap Regulatorisk 05 juni 2018
  Ulrika Bergström new CFO at Unibap Regulatory 05 juni 2018
  Unibap beviljas projekt från VINNOVA för utveckling av verktyg för självtränande AI Regulatorisk 24 maj 2018
  Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2017 - 31 mars 2018 Regulatorisk 23 maj 2018
  Robert Nyberg ny Head of marketing and business development Regulatorisk 27 april 2018
  Robert Nyberg new Head of Marketing and Business Development Regulatory 27 april 2018
  Unibap erhåller beställning från Husqvarna Group på 3.55 miljoner för leverans av automatiserad intelligent kvalitetssäkring Regulatorisk 24 april 2018
  Unibap receives order from Husqvarna Group of SEK 3.55 million for delivery of automated intelligent quality assurance Regulatory 24 april 2018
  Unibap inleder samarbete med Brainpool för att stödja unga talanger med särskild begåvning 04 april 2018
  Unibap announces upcoming Deep Delphi iX5 - intelligent computer solution for space applications 03 april 2018
  Kommuniké från extra bolagsstämma i Unibap den 6 mars 2018 Regulatorisk 06 mars 2018
  Unibap erhåller beställning från Epiroc Drilling Tools AB på 1,8 miljoner kronor för leverans av automatiserad intelligent kvalitetssäkring Regulatorisk 06 mars 2018
  Unibap receives order from Epiroc Drilling Tools AB of SEK 1.8 million for delivery of automated intelligent quality assurance Regulatory 06 mars 2018
  Kallelse till extra bolagsstämma Regulatorisk 19 februari 2018
  Styrelsen föreslår personaloptionsprogam 15 februari 2018
  Delårsrapport 1 juli - 31 december 2017 Regulatorisk 15 februari 2018
  Investerarträff i Stockholm den 21 februari 08 februari 2018
  Nasa beställer SpaceCloud utvecklingssystem 31 januari 2018
  Unibap tecknar avtal om investering i Ekobot AB samt mottar en order om produktutveckling om 3,9 miljoner kronor Regulatorisk 14 december 2017
  Unibap signs an investment agreement in Ekobot AB and receives a product development order of SEK 3.9 million Regulatory 14 december 2017
  FMV beställer demonstratorsystem för autonoma system med artificiell intelligens Regulatorisk 27 november 2017
  FMV orders demonstration system for autonomous systems with artificial intelligence Regulatory 27 november 2017
  Delårsrapport kvartal 1, 1 juli - 30 september 2017 Regulatorisk 22 november 2017
  Unibap tecknar avsiktsförklaring avseende investering i Ekobot AB samt produktutveckling med en order om 3,7 MSEK Regulatorisk 16 november 2017
  Unibap signs Memorandum of Understanding regarding investment in Ekobot AB and an order of 3.7 MSEK Regulatory 16 november 2017
  Unibap vinnare av Subcontractor Jumpstart 16 november 2017
  Unibap winner of Subcontractor Jumpstart 16 november 2017
  Unibap ingår avsiktsförklaring rörande samarbete med Tyvak kring intelligent informationsanalys i rymden Regulatorisk 24 oktober 2017
  Unibap partners with Tyvak on intelligent space-based information processing Regulatory 24 oktober 2017
  Kommuniké från årsstämma i Unibap den 20 oktober 2017 Regulatorisk 20 oktober 2017
  Satellogic beställer produkter för rymdbaserad databehandling och bildanalys Regulatorisk 12 oktober 2017
  Satellogic orders space data processing and imaging components Regulatory 12 oktober 2017
  Publicering av Unibaps årsredovisning 2016/2017 Regulatorisk 29 september 2017
  Kallelse till årsstämma Regulatorisk 20 september 2017
  Förslag till nyval av styrelseordförande respektive styrelseledamot inför årsstämma 2017 Regulatorisk 20 september 2017
  Bokslutskommuniké 1 juli 2016 - 30 juni 2017 Regulatorisk 07 september 2017
  Karolina Bruhn Head of operations Regulatorisk 01 september 2017
  Unibap lanserar förserie av IVS-70 - intelligent maskinseende för smarta fabriker och avancerad robotik Regulatorisk 16 augusti 2017
  Unibap announces IVS-70 Intelligent Vision System for smart factories and advanced robotics Regulatory 16 augusti 2017
  Unibap levererar SpaceCloud utvecklingssystem för autonom planering för satelliter till Orbit Logic Inc Regulatorisk 04 juli 2017
  Lena W Jansson förstärker Unibaps ledningsgrupp Regulatorisk 30 juni 2017
  Unibap deltar i forskningsprojekt kring additiv tillverkning av storskaliga komponenter Regulatorisk 01 juni 2017
  Korrigering av delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017 Regulatorisk 31 maj 2017
  Delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017 Regulatorisk 31 maj 2017
  Oskar Flordal ny utvecklingschef på Unibap Regulatorisk 28 april 2017
  Unibap beviljas 2 miljoner kronor från VINNOVA för att utveckla intelligent robotseende för industrin Regulatorisk 22 mars 2017
  Unibap offentliggör utfall i nyemissionen om 23 MSEK - tecknades till 1 543 procent Regulatorisk 21 mars 2017
  Unibap offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med planerad notering på Nasdaq First North Regulatorisk 02 mars 2017
  Delårsrapport 1 juli - 31 december 2016 Regulatorisk 02 mars 2017
  Unibap får uppdrag från Rymdstyrelsen om snabbare satellitteknik 16 februari 2017
  Unibap tar in ytterligare finansiering på 12 mkr 13 februari 2017
  linkedin facebook twitter