LANGUAGE
 • en
 • sv
 • Investor Relations

  På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör Unibap. Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

  Pressmeddelanden

  Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2017 - 31 mars 2018

  Tredje kvartalet, 1 januari - 31 mars 2018

  • Nettoomsättning 3 930 KSEK (1 752)
  • Rörelsens kostnader 9 265 KSEK (4 611)
  • Resultat efter finansiella poster -4 664 KSEK (-2 103)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,96 SEK (-0,56)
  • Periodens kassaflöde -7 048 KSEK (10 321)

  Perioden 1 juli 2017 - 31 mars 2018

  • Nettoomsättning 6 532 KSEK (3 026)
  • Rörelsens kostnader 21 301 KSEK (8 917)
  • Resultat efter finansiella poster -11 322 KSEK (-4 186)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -2,32 SEK (-1,35)
  • Periodens kassaflöde -14 511 KSEK (16 564)

  Viktiga händelser under perioden 1 juli 2017 - 31 mars 2018 

  • Slutlig leverans av SpaceCloud-produkter till Satellogic under februari, totalt ordervärde 2 174 KSEK.
  • Leverans av två utvecklingskit (ODE) till amerikanska kunder, varav ett till Nasas Ames Research Center i Silicon Valley.
  • Förvärv av samtliga aktier i det nybildade dotterbolaget Unibap Incentive AB under februari.
  • Extra bolagsstämma den 6 mars med godkännande av styrelsens beslut om införande av personaloptionsprogram och riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Unibap Incentive AB.
  • Epiroc Drilling Tools AB beställer automatiserad intelligent kvalitetssäkring för 1 800 KSEK med leverans under 2018, baserat på Unibaps Intelligent Vision System (IVS-70) och förmågemoduler.
  • Projekt för Rymdstyrelsen, "INPROC", har avslutats med framtagande av prototyp på SpaceCloud-lösning för små satelliter.
  • VINNOVA-projektet "Perfect View" har avslutats med demonstration av modellfri industrirobotstyrning och digitaliserat produktionsflöde i smarta fabriker.

  Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

  • Husqvarna Group AB beställer automatiserad intelligent kvalitetssäkring för 3 550 KSEK med leverans under 2018, baserat på Unibaps Intelligent Vision System (IVS-70) och förmågemoduler med kommunikation till styrning av industrirobot.
  • Bombardier Transportation Sweden AB har beställt en ekonomiskt obetydlig Proof-of-Concept-studie rörande IVS- teknologi som stöd för framtidens autonoma transportlösningar.
  • Rekrytering av ytterligare seniora personer till ledningsgrupp och säljenheten - Robert Nyberg som Head of Marketing and Business development, och Dana Pordel som Senior Technical Sales Manager.
  • Unibap inleder samarbete med Brainpool för att stödja unga talanger med särskild begåvning.
  • Unibap var som enda svenska bolag inbjudet att delta vid EU-möte i Valencia, Spanien, där temat för diskussionerna var innovation.

  VD har ordet

  Med stormsteg är vi framme vid första rapporten efter
  ett år på börsen och kan konstatera att vi levererar enligt plan. Året har vikts åt produkt- och marknadsutveckling
  och visar nu att företaget har fått positiv respons på våra investeringar i tjänster och lösningar för den smarta fabriken och snabb databearbetning i rymden. Framförallt har vi lyckats ta flera mindre nyckelpilotprojekt kring digitalisering av produktionsflöden vidare till kommersiella beställningar utifrån plattformen IVS-70 och smarta moduler. Både
  Epiroc (tidigare Atlas Copco) och Husqvarna Group deltog parallellt med vårt forskningsprojekt "Perfect View" för
  att tillsammans med flera andra industriföretag verifiera grundbultarna i erbjudandet, där IVS-tekniken tillsammans med tillämpning av djupinlärning är en nyckel. Detta bekräftar att vi träffat rätt i visionerna för framtidens smarta fabriker där produktionstillförlitlighet är avgörande, ofta med en kombination av Cloud-, Fog- och Edge-förmåga. Dessa nysvenska termer kommer från smarta fabriker där Cloud är Molnet, Fog är ett "dimmigt", lokalt moln i en fabrik och Edge är datorkraft i slutnod (till exempel i Unibaps IVS-70) som ska garantera funktionaliteten när molnet eller dimman inte är tillgänglig.

  Givet de lyckade pilotprojekten, beställningar och snabbt ökande antal förfrågningar kring intelligent automation och digitaliserad kvalitetssäkring så ser jag stora möjligheter
  att accelerera tillväxten. Detta genom bland annat ökad tjänsteutveckling, förvärv, strategiska partnerskap och större åtaganden där vi kan förädla våra erbjudanden i produktionsstyrningsmoduler (MES-system) samt orientera affärsmodellerna mot tjänster med högre marginaler

  och enklare tillämpning av artificiell intelligens för kunderna. Vad det innebär är att Unibap kvalitetssäkrar, plockar, styr, sorterar, bearbetar och tillhandahåller en komplett lösning - oberoende av robottillverkare - för produktionsflöden för ökad produktionstakt, optimerade Lean-processer och synkronisering mellan olika fabriker. Vår nya Zero Programming Automation (ZEPA), en insticksmodul för CAD/CAM-program, erbjuder flexibel automation utan robotprogrammering. I kombination med digitaliseringstjänster för kvalitetssäkring ger det förutsättningar för den verkligt smarta fabriken.

  Vi har utifrån beställningar och den stora marknadsmöjlighet vi ser, valt att öka vår rekryteringstakt för att kunna möta de förfrågningar vi får in. Jag är mycket glad över de talanger som kontinuerligt söker sig till Unibap och väljer att delta på vår spännande resa. Vi har ett mycket starkt team för de utmaningar vi ska ta oss an framöver.

  Vi ser liknande tillväxt i förfrågningar kring den kommande rymdmolnslösningen, SpaceCloud DD-iX5. De flesta tilltänkta satellitkonstellationerna har nu våra erbjudanden med i sina förfrågningsunderlag. Det är särskilt glädjande att vi inom SpaceCloud ser goda möjligheter att återanvända intelligenta förmågemoduler från våra snabbt växande datamängder från industriförsäljningen.

  Inget VD-ord våren 2018 lär undgå att nämna EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR. Eftersom Unibaps produkter och tjänster i hög grad
  är uppkopplade så är data- och IT-säkerhet honörsord för oss. Unibap har, trots att vi är ett litet företag, därför lagt en hel del energi på att möta kraven i GDPR inför att de träder i kraft den 25 maj. Styrelsen har fastslagit vår integritetspolicy och bland annat infört en ny IT-infrastruktur, investerat i ny serverhårdvara, sett över rutiner, bytt leverantörer av vissa tjänster och uppgraderat affärsstyrningssystemet. Vi står redo för GDPR och fortsatt arbete inom data- och IT-säkerhet.

  Det europeiska etablissemanget börjar så sakteliga inse att Europa är på efterkälken inom artificiell intelligens. EU- kommissionen har nyligen föreslagit en höjning av anslagen till Horizon 2020-programmet med cirka 15 miljarder

  SEK och att rikta cirka 200 miljarder SEK till AI-forskning. Här hemma i Sverige har jag själv deltagit på Vinnovas tolkningsseminarium om AI. I innovationsmyndighetens rapport som tillsändes regeringen den sista april är

  det intressant att notera att rymd, försvar och civil samhällssäkerhet inte fanns med överhuvudtaget. Den stora slutsatsen var dock, precis som på EU-nivå, att betydligt större insatser måste till om vi ska möta konkurrensen från Kina och USA. En personlig reflektion är att vi som nation måste våga prioritera och fokusera på färre områden.

  Min känsla av våren är att Unibap är AI inom industri och rymd.

  Uppsala i maj 2018
  Fredrik Bruhn, VD 

  Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs till detta pressmeddelande.

  2018-05-23

  För mer information, vänligen kontakta:

  Fredrik Bruhn 
  Verkställande direktör
  vd@unibap.com
  +46 70 783 32 15 

  Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 klockan 08.00 CET. 

  Kort om Unibap

  Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

  För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

  Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. 

  Unibap deltar i Eureka forskningsprojekt Bumble 15 oktober 2019
  Unibap inbjuder till investerarträffar och tidigarelägger publicering av delårsrapport för första kvartalet Regulatorisk 11 oktober 2019
  Unibap får beställning på AI dator för Nasas HyTI satellitmission Regulatorisk 07 oktober 2019
  Unibap receives AI space computer order for NASA's HyTI satellite mission Regulatory 07 oktober 2019
  Publicering av Unibaps årsredovisning 2018/2019 Regulatorisk 30 september 2019
  Unibap får uppdrag att genomföra en realiserbarhetsstudie av en intelligent kvalitetssäkringslösning för Plastal Industri AB 25 september 2019
  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Regulatorisk 20 september 2019
  Bokslutskommuniké 1 juli 2018 - 30 juni 2019 Regulatorisk 05 september 2019
  Unibaps VD Fredrik Bruhn erkänd som en av de mest inflytelserika globala ledarna som förnyar den moderna organisationen genom digital transformation 25 juli 2019
  CEO Fredrik Bruhn recognized by Constellation Research Inc.as one of the most influential executives reinventing the modern organization through digital transformation 25 juli 2019
  Unibap ISO 9001:2015 certifierade 11 juli 2019
  Unibap ISO 9001: 2015 certified 11 juli 2019
  Unibap får bidrag från Rymdstyrelsen för utvecklingen av nästa generations AI rymddatorer Regulatorisk 14 juni 2019
  Unibap receives grant from Swedish National Space Agency for development of next-generation AI space computer Regulatory 14 juni 2019
  Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2018 - 31 mars 2019 Regulatorisk 23 maj 2019
  Unibap genomför riktad nyemission om ca 18,8 miljoner kronor Regulatorisk 25 april 2019
  Mikael Steiner från ABB tillträder som försäljningschef vid Unibap Regulatorisk 02 april 2019
  Mikael Steiner from ABB becomes Sales manager at Unibap Regulatory 02 april 2019
  Unibap erhåller följdbeställning av rymdkomponenter 11 mars 2019
  Unibap receives follow-on order of space components 11 mars 2019
  Robert Nyberg lämnar sin tjänst och övergår till konsultuppdrag Regulatorisk 07 mars 2019
  Halvårsrapport 1 juli 2018 - 31 december 2018 (rättelse avseende bilagd granskningsrapport) Regulatorisk 06 mars 2019
  Halvårsrapport 1 juli 2018 - 31 december 2018 Regulatorisk 26 februari 2019
  Unibap utvecklar 5G förbered demoanläggning för smarta fabriker med Intel Corporation Regulatorisk 08 februari 2019
  Unibap develops 5G ready demonstrator for smart factories Regulatory 08 februari 2019
  Unibap förstärker inom försäljning och affärsutveckling Regulatorisk 04 februari 2019
  Unibap ingår licensavtal med Moog Inc för AI databearbetningsteknik Regulatorisk 28 januari 2019
  Unibap enters into technology license agreement for Artificial Intelligence (AI) processing technology with Moog Inc Regulatory 28 januari 2019
  Unibap tecknar avtal med ABB att ingå i partnernätverket för robotar Regulatorisk 21 januari 2019
  Unibap has entered into an agreement with ABB to join partner network for robots Regulatory 21 januari 2019
  Mikael Klintberg avslutar sin tjänst 31 december 2018 Regulatorisk 27 december 2018
  Emissionsutfall i Unibap AB (publ) - tillförs cirka 32,5 MSEK genom fulltecknad företrädesemission Regulatorisk 14 december 2018
  Rättelse i pressmeddelande 2018-12-07 "Unibap AB (publ) väljer att nyttja delar av tidigare publicerat lånelöfte" 07 december 2018
  Unibap AB (publ) publicerar tillägg till prospekt Regulatorisk 07 december 2018
  Unibap AB (publ) väljer att nyttja delar av tidigare publicerat lånelöfte Regulatorisk 07 december 2018
  Unibap ingår avsiktsförklaring att licensiera AI databearbetningsteknik till nordamerikanskt företag Regulatorisk 27 november 2018
  Unibap enters into Term Sheet to license AI processing technology to North American company Regulatory 27 november 2018
  Unibap bjuder in till investerarträffar 23 november 2018
  Unibap AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt rättelse av pressmeddelandet 2018-11-16 "Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK" Regulatorisk 20 november 2018
  Unibap tar sikte på självstyrande skogsmaskiner 19 november 2018
  Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK Regulatorisk 16 november 2018
  Delårsrapport kvartal 1 1 juli - 30 september 2018 Regulatorisk 08 november 2018
  Mikael Klintberg lämnar sin tjänst som försäljningschef vid Unibap Regulatorisk 29 oktober 2018
  Unibap tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapport avseende första kvartalet 2018-2019 Regulatorisk 25 oktober 2018
  Kommuniké från årsstämman i Unibap AB (publ) den 22 oktober 2018 Regulatorisk 22 oktober 2018
  Unibap erhåller följdbeställning av rymddatorer för AI 15 oktober 2018
  Unibap receives follow-on order of advanced onboard data processing products 15 oktober 2018
  Publicering av Unibaps årsredovisning 2017/2018 Regulatorisk 01 oktober 2018
  Unibap erhåller förstudiebeställning från AH automation 25 september 2018
  Kallelse till årsstämma Regulatorisk 20 september 2018
  Ulrika Bergström tillträder tjänsten som CFO 5 november 2018 Regulatorisk 18 september 2018
  Bokslutskommuniké 1 juli 2017 - 30 juni 2018 Regulatorisk 06 september 2018
  Unibap har genomfört framgångsrik förstudie med Bombardier Transportation 31 augusti 2018
  Unibap och Miba Industriteknik tecknar långsiktig samarbetsförklaring 30 augusti 2018
  Unibap taps one of the top "24 Americans Changing the World" to join advisory board 01 augusti 2018
  Unibap demonstrerar intelligent automation för smarta fabriker 26 juli 2018
  Unibap Intelligent Automation for Smart Plants 26 juli 2018
  Unibap brings AI to space for Precision Agriculture on NASA mission 20 juli 2018
  Johan Ersson ny projektledare vid Unibap 12 juli 2018
  Ulrika Bergström ny CFO på Unibap Regulatorisk 05 juni 2018
  Ulrika Bergström new CFO at Unibap Regulatory 05 juni 2018
  Unibap beviljas projekt från VINNOVA för utveckling av verktyg för självtränande AI Regulatorisk 24 maj 2018
  Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2017 - 31 mars 2018 Regulatorisk 23 maj 2018
  Robert Nyberg ny Head of marketing and business development Regulatorisk 27 april 2018
  Robert Nyberg new Head of Marketing and Business Development Regulatory 27 april 2018
  Unibap erhåller beställning från Husqvarna Group på 3.55 miljoner för leverans av automatiserad intelligent kvalitetssäkring Regulatorisk 24 april 2018
  Unibap receives order from Husqvarna Group of SEK 3.55 million for delivery of automated intelligent quality assurance Regulatory 24 april 2018
  Unibap inleder samarbete med Brainpool för att stödja unga talanger med särskild begåvning 04 april 2018
  Unibap announces upcoming Deep Delphi iX5 - intelligent computer solution for space applications 03 april 2018
  Kommuniké från extra bolagsstämma i Unibap den 6 mars 2018 Regulatorisk 06 mars 2018
  Unibap erhåller beställning från Epiroc Drilling Tools AB på 1,8 miljoner kronor för leverans av automatiserad intelligent kvalitetssäkring Regulatorisk 06 mars 2018
  Unibap receives order from Epiroc Drilling Tools AB of SEK 1.8 million for delivery of automated intelligent quality assurance Regulatory 06 mars 2018
  Kallelse till extra bolagsstämma Regulatorisk 19 februari 2018
  Styrelsen föreslår personaloptionsprogam 15 februari 2018
  Delårsrapport 1 juli - 31 december 2017 Regulatorisk 15 februari 2018
  Investerarträff i Stockholm den 21 februari 08 februari 2018
  Nasa beställer SpaceCloud utvecklingssystem 31 januari 2018
  Unibap tecknar avtal om investering i Ekobot AB samt mottar en order om produktutveckling om 3,9 miljoner kronor Regulatorisk 14 december 2017
  Unibap signs an investment agreement in Ekobot AB and receives a product development order of SEK 3.9 million Regulatory 14 december 2017
  FMV beställer demonstratorsystem för autonoma system med artificiell intelligens Regulatorisk 27 november 2017
  FMV orders demonstration system for autonomous systems with artificial intelligence Regulatory 27 november 2017
  Delårsrapport kvartal 1, 1 juli - 30 september 2017 Regulatorisk 22 november 2017
  Unibap tecknar avsiktsförklaring avseende investering i Ekobot AB samt produktutveckling med en order om 3,7 MSEK Regulatorisk 16 november 2017
  Unibap signs Memorandum of Understanding regarding investment in Ekobot AB and an order of 3.7 MSEK Regulatory 16 november 2017
  Unibap vinnare av Subcontractor Jumpstart 16 november 2017
  Unibap winner of Subcontractor Jumpstart 16 november 2017
  Unibap ingår avsiktsförklaring rörande samarbete med Tyvak kring intelligent informationsanalys i rymden Regulatorisk 24 oktober 2017
  Unibap partners with Tyvak on intelligent space-based information processing Regulatory 24 oktober 2017
  Kommuniké från årsstämma i Unibap den 20 oktober 2017 Regulatorisk 20 oktober 2017
  Satellogic beställer produkter för rymdbaserad databehandling och bildanalys Regulatorisk 12 oktober 2017
  Satellogic orders space data processing and imaging components Regulatory 12 oktober 2017
  Publicering av Unibaps årsredovisning 2016/2017 Regulatorisk 29 september 2017
  Kallelse till årsstämma Regulatorisk 20 september 2017
  Förslag till nyval av styrelseordförande respektive styrelseledamot inför årsstämma 2017 Regulatorisk 20 september 2017
  Bokslutskommuniké 1 juli 2016 - 30 juni 2017 Regulatorisk 07 september 2017
  Karolina Bruhn Head of operations Regulatorisk 01 september 2017
  Unibap lanserar förserie av IVS-70 - intelligent maskinseende för smarta fabriker och avancerad robotik Regulatorisk 16 augusti 2017
  Unibap announces IVS-70 Intelligent Vision System for smart factories and advanced robotics Regulatory 16 augusti 2017
  Unibap levererar SpaceCloud utvecklingssystem för autonom planering för satelliter till Orbit Logic Inc Regulatorisk 04 juli 2017
  Lena W Jansson förstärker Unibaps ledningsgrupp Regulatorisk 30 juni 2017
  Unibap deltar i forskningsprojekt kring additiv tillverkning av storskaliga komponenter Regulatorisk 01 juni 2017
  Korrigering av delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017 Regulatorisk 31 maj 2017
  Delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017 Regulatorisk 31 maj 2017
  Oskar Flordal ny utvecklingschef på Unibap Regulatorisk 28 april 2017
  Unibap beviljas 2 miljoner kronor från VINNOVA för att utveckla intelligent robotseende för industrin Regulatorisk 22 mars 2017
  Unibap offentliggör utfall i nyemissionen om 23 MSEK - tecknades till 1 543 procent Regulatorisk 21 mars 2017
  Unibap offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med planerad notering på Nasdaq First North Regulatorisk 02 mars 2017
  Delårsrapport 1 juli - 31 december 2016 Regulatorisk 02 mars 2017
  Unibap får uppdrag från Rymdstyrelsen om snabbare satellitteknik 16 februari 2017
  Unibap tar in ytterligare finansiering på 12 mkr 13 februari 2017
  linkedin facebook twitter