Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2017 - 31 mars 2018

Tredje kvartalet, 1 januari - 31 mars 2018

 • Nettoomsättning 3 930 KSEK (1 752)
 • Rörelsens kostnader 9 265 KSEK (4 611)
 • Resultat efter finansiella poster -4 664 KSEK (-2 103)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,96 SEK (-0,56)
 • Periodens kassaflöde -7 048 KSEK (10 321)

Perioden 1 juli 2017 - 31 mars 2018

 • Nettoomsättning 6 532 KSEK (3 026)
 • Rörelsens kostnader 21 301 KSEK (8 917)
 • Resultat efter finansiella poster -11 322 KSEK (-4 186)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -2,32 SEK (-1,35)
 • Periodens kassaflöde -14 511 KSEK (16 564)

Viktiga händelser under perioden 1 juli 2017 - 31 mars 2018 

 • Slutlig leverans av SpaceCloud-produkter till Satellogic under februari, totalt ordervärde 2 174 KSEK.
 • Leverans av två utvecklingskit (ODE) till amerikanska kunder, varav ett till Nasas Ames Research Center i Silicon Valley.
 • Förvärv av samtliga aktier i det nybildade dotterbolaget Unibap Incentive AB under februari.
 • Extra bolagsstämma den 6 mars med godkännande av styrelsens beslut om införande av personaloptionsprogram och riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Unibap Incentive AB.
 • Epiroc Drilling Tools AB beställer automatiserad intelligent kvalitetssäkring för 1 800 KSEK med leverans under 2018, baserat på Unibaps Intelligent Vision System (IVS-70) och förmågemoduler.
 • Projekt för Rymdstyrelsen, "INPROC", har avslutats med framtagande av prototyp på SpaceCloud-lösning för små satelliter.
 • VINNOVA-projektet "Perfect View" har avslutats med demonstration av modellfri industrirobotstyrning och digitaliserat produktionsflöde i smarta fabriker.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Husqvarna Group AB beställer automatiserad intelligent kvalitetssäkring för 3 550 KSEK med leverans under 2018, baserat på Unibaps Intelligent Vision System (IVS-70) och förmågemoduler med kommunikation till styrning av industrirobot.
 • Bombardier Transportation Sweden AB har beställt en ekonomiskt obetydlig Proof-of-Concept-studie rörande IVS- teknologi som stöd för framtidens autonoma transportlösningar.
 • Rekrytering av ytterligare seniora personer till ledningsgrupp och säljenheten - Robert Nyberg som Head of Marketing and Business development, och Dana Pordel som Senior Technical Sales Manager.
 • Unibap inleder samarbete med Brainpool för att stödja unga talanger med särskild begåvning.
 • Unibap var som enda svenska bolag inbjudet att delta vid EU-möte i Valencia, Spanien, där temat för diskussionerna var innovation.

VD har ordet

Med stormsteg är vi framme vid första rapporten efter
ett år på börsen och kan konstatera att vi levererar enligt plan. Året har vikts åt produkt- och marknadsutveckling
och visar nu att företaget har fått positiv respons på våra investeringar i tjänster och lösningar för den smarta fabriken och snabb databearbetning i rymden. Framförallt har vi lyckats ta flera mindre nyckelpilotprojekt kring digitalisering av produktionsflöden vidare till kommersiella beställningar utifrån plattformen IVS-70 och smarta moduler. Både
Epiroc (tidigare Atlas Copco) och Husqvarna Group deltog parallellt med vårt forskningsprojekt "Perfect View" för
att tillsammans med flera andra industriföretag verifiera grundbultarna i erbjudandet, där IVS-tekniken tillsammans med tillämpning av djupinlärning är en nyckel. Detta bekräftar att vi träffat rätt i visionerna för framtidens smarta fabriker där produktionstillförlitlighet är avgörande, ofta med en kombination av Cloud-, Fog- och Edge-förmåga. Dessa nysvenska termer kommer från smarta fabriker där Cloud är Molnet, Fog är ett "dimmigt", lokalt moln i en fabrik och Edge är datorkraft i slutnod (till exempel i Unibaps IVS-70) som ska garantera funktionaliteten när molnet eller dimman inte är tillgänglig.

Givet de lyckade pilotprojekten, beställningar och snabbt ökande antal förfrågningar kring intelligent automation och digitaliserad kvalitetssäkring så ser jag stora möjligheter
att accelerera tillväxten. Detta genom bland annat ökad tjänsteutveckling, förvärv, strategiska partnerskap och större åtaganden där vi kan förädla våra erbjudanden i produktionsstyrningsmoduler (MES-system) samt orientera affärsmodellerna mot tjänster med högre marginaler

och enklare tillämpning av artificiell intelligens för kunderna. Vad det innebär är att Unibap kvalitetssäkrar, plockar, styr, sorterar, bearbetar och tillhandahåller en komplett lösning - oberoende av robottillverkare - för produktionsflöden för ökad produktionstakt, optimerade Lean-processer och synkronisering mellan olika fabriker. Vår nya Zero Programming Automation (ZEPA), en insticksmodul för CAD/CAM-program, erbjuder flexibel automation utan robotprogrammering. I kombination med digitaliseringstjänster för kvalitetssäkring ger det förutsättningar för den verkligt smarta fabriken.

Vi har utifrån beställningar och den stora marknadsmöjlighet vi ser, valt att öka vår rekryteringstakt för att kunna möta de förfrågningar vi får in. Jag är mycket glad över de talanger som kontinuerligt söker sig till Unibap och väljer att delta på vår spännande resa. Vi har ett mycket starkt team för de utmaningar vi ska ta oss an framöver.

Vi ser liknande tillväxt i förfrågningar kring den kommande rymdmolnslösningen, SpaceCloud DD-iX5. De flesta tilltänkta satellitkonstellationerna har nu våra erbjudanden med i sina förfrågningsunderlag. Det är särskilt glädjande att vi inom SpaceCloud ser goda möjligheter att återanvända intelligenta förmågemoduler från våra snabbt växande datamängder från industriförsäljningen.

Inget VD-ord våren 2018 lär undgå att nämna EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR. Eftersom Unibaps produkter och tjänster i hög grad
är uppkopplade så är data- och IT-säkerhet honörsord för oss. Unibap har, trots att vi är ett litet företag, därför lagt en hel del energi på att möta kraven i GDPR inför att de träder i kraft den 25 maj. Styrelsen har fastslagit vår integritetspolicy och bland annat infört en ny IT-infrastruktur, investerat i ny serverhårdvara, sett över rutiner, bytt leverantörer av vissa tjänster och uppgraderat affärsstyrningssystemet. Vi står redo för GDPR och fortsatt arbete inom data- och IT-säkerhet.

Det europeiska etablissemanget börjar så sakteliga inse att Europa är på efterkälken inom artificiell intelligens. EU- kommissionen har nyligen föreslagit en höjning av anslagen till Horizon 2020-programmet med cirka 15 miljarder

SEK och att rikta cirka 200 miljarder SEK till AI-forskning. Här hemma i Sverige har jag själv deltagit på Vinnovas tolkningsseminarium om AI. I innovationsmyndighetens rapport som tillsändes regeringen den sista april är

det intressant att notera att rymd, försvar och civil samhällssäkerhet inte fanns med överhuvudtaget. Den stora slutsatsen var dock, precis som på EU-nivå, att betydligt större insatser måste till om vi ska möta konkurrensen från Kina och USA. En personlig reflektion är att vi som nation måste våga prioritera och fokusera på färre områden.

Min känsla av våren är att Unibap är AI inom industri och rymd.

Uppsala i maj 2018
Fredrik Bruhn, VD 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs till detta pressmeddelande.

2018-05-23

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn 
Verkställande direktör
vd@unibap.com
+46 70 783 32 15 

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 klockan 08.00 CET. 

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. 

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.