Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Halvårsrapport juli-december 2019

Oktober-december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 052 KSEK (1 781)
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 812 KSEK (-2 583)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 023 KSEK (-2 631)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,93 SEK (-0,54)

Juli-december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 4 024 KSEK (2 781)

· Rörelseresultatet uppgick till -10 742 KSEK (-7 450)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 887 KSEK (-7 525)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,46 SEK (-1,54)

Väsentliga händelser, oktober-december 2019

· I oktober mottog Unibap AB (publ) en genombrottsorder från Nasas Hyperspectral Thermal Imagine (HyTI) satellitmission uppgående till 3 MSEK

· I oktober godkändes ett internationellt projekt, Bumble, inom självgenererande automationsdesign, där Unibap erhåller 1,3 MSEK från innovationsmyndigheten Vinnova

· På årsstämman i oktober 2019 valdes Andras Vajlok in som ny styrelseledamot och Gunnar Bergstedt lämnade styrelsen

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner genomfördes under december och gav 17,6 MSEK efter emissionsutgifter

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

 

VD har ordet

Genombrottsorder inom rymd, slutleveranser och säkrad finansiering om 18 MSEK.

 

Det är med stolthet som vi konstaterar att många av våra aktieägare, har valt att investera i vår fortsatta resa. Nyttjandegraden i det utestående teckningsoptionsprogrammet uppgick till drygt 99 procent, vilket gav oss cirka 18 miljoner kronor efter emissionsutgifter. Vi har nu en bra grund för vidare utveckling av vårt erbjudande samt bättre uthållighet i långa upphandlingscykler. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 052 KSEK, vilket översteg motsvarande kvartal föregående år (1 781 KSEK).

Inom affärsområdet industri har vi visat att våra virtuella operatörer för industriell lackering och ytbehandling fungerar i fullskalig produktion. Unibaps lösningar effektiviserar produktionen, ökar tillverkningstakten och erbjuder datadrivna beslutsunderlag.

Vi arbetar med flera pilotprojekt inom befintliga och nya vertikaler, där ett av de mer spännande projekten drivs tillsammans med SweTree Technologies AB inom skogsförädling. SweTree Technologies AB satsar 50 miljoner kronor i en ny pilotfabrik som ska producera 20 miljoner granplantor per år. I detta projekt samverkar flera av våra tjänster såsom automatisk kvalitetsavsyning, plockning och sortering. I projektet har Unibap valt att arbeta med vår samarbetspartner ABB för robotiseringen. Då våra lösningar öppnar nya möjligheter för automation är pilotprojekt innan större investeringar ett vanligt sätt för företagen att ta till sig ny teknik och nya affärsmodeller. Våra pilotprojekt tillsammans med kunder skiljer sig i omfattning och komplexitet, vilket avspeglas i att de tar olika lång tid att genomföra och utvärdera. Våra kundprojekt, oavsett full installation eller utvärderingsprojekt, ger viktig erfarenhet och återfinns inom olika affärsvertikaler samt allt oftare med flera olika funktioner. Tabellen på sida 3 visar övergripande vilka affärsvertikaler och funktioner som vi arbetar inom. Den vertikal som vi har kommit längst med är, som vi nämnt ovan, Industrilackering där vi har en virtuell operatör i produktion hos Husqvarna. Vi arbetar även kontinuerligt med att öka medvetenheten hos potentiella kunder och partners om digitalisering och användningen av artificiell intelligens inom automation.

Vi har avslutat projekt där företagens digitaliseringsmognad inte är i linje med vår strategi eller affärsmodell.

Strategiskt arbetar vi nu med att ta nästa steg i affärsmodellen genom att förfina våra erbjudanden kopplat till licenser och eftermarknad för virtuella operatörer, dataanalys, smart lagring och immateriella rättigheter för algoritmer. Vi har även förstärkt vår säljorganisation för att snabbare kunna möta kunders önskemål om exempelvis förstudier med tekniskt säljstöd.

Inom rymdområdet fick vi i oktober en genombrottsaffär med NASA avseende intelligent databearbetning ombord på deras satellitdemonstrator för precisionsjordbruk och andra jordobservationstillämpningar. Leveransen fortgår enligt tidplan och kopplar samman affärsområdena rymd och industri genom den gemensamma mjukvaruarkitekturen för molntjänsthantering som i rymd kallas SpaceCloud™. För rymdtillämpningar kan exempel på artificiella förmågor utgöras av realtidskategorisering av fartyg, oljespillsdetektion, skogsbrandsövervakning och privata globala molntjänster. I november presenterades rymdmiljötestmätningsdata på en konferens i USA som visar att Unibaps teknikval för rymdprocessorer har en unik prestanda jämfört med konkurrerande lösningar. Mätningarna ligger nu till grund för teknikval i statliga upphandlingar i USA och offerter tillsammans med vår distributör Moog.

Uppsala i februari 2020

Fredrik Bruhn, VDRapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 klockan 08.00 CET.

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com. Rapportarkiv se https://investor.unibap.com/.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.