Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 oktober 2019, klockan 16.00, i bolagets lokaler på Kungsängsgatan 12, Uppsala.

A. Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 16 oktober 2019, och

2. senast torsdagen den 17 oktober 2019 anmäla sig till Bolaget per post på adress Unibap AB, Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala eller per e-mail på [email protected]. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 16 oktober 2019, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.unibap.com

D. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
   a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
   b. om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
   c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om införande av valberedning
12. Beslut om införande av ett personaloptionsprogram inom ramen för reglerna om kvalificerade personaloptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna
13. Beslut om införande av ett optionsprogram till VD
14. Beslut om bemyndigande att genomföra företrädesemission
15. Beslut om bemyndigande att genomföra riktad emission
16. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)
Aktieägare som tillsammans representerar minst 40 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsearvode utgår enligt följande. Ordföranden erhåller ett arvode om 250 000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda av Bolaget, erhåller arvoden om 150 000 kronor vardera. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)
Aktieägare som tillsammans representerar minst 40 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att omval av styrelseledamöterna Hans Enocson, Fredrik Bruhn, Ingrid Engström och Håkan Nytorp samt nyval av Andras Vajlok. Gunnar Bergstedt har avböjt omval.

Andras Vajlok är en oberoende investerare, styrelseledamot och rådgivare till nordiska bolag inom spel och annan digital verksamhet. Före detta CFO på Paradox Interactive med ansvar för Finance, Legal och Investor Relations samt ansvarig för Paradox Interactives börsnotering 2016. Han har även internationell erfarenhet som projektansvarig inom IT och som affärsutvecklare samt erfarenhet från på NASDAQ OMX Nordic.

Vidare föreslås att Hans Enocson omväljs som styrelsens ordförande och att Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor. Björn Ohlsson kommer i så fall att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Beslut om införandet av valberedning (punkt 11)
Aktieägare som tillsammans representerar minst 40 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2020 som utses enligt följande principer:

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 29 februari 2020. Varje sådan aktieägare ska utse en representant att utgöra ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen.

För det fall att någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2020.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Valberedningen ska även, om det anses lämpligt, kunna adjungera en representant för en större ägare som tillkommit efter det att valberedningen utsetts. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2020:

a) Val av ordförande vid stämman,
b) Fastställande av antal styrelseledamöter,
c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
d) Fastställande av arvoden till revisorer,
e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
f) Val av revisorer, och
g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2021

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om personaloptionsprogram (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ytterligare ett personaloptionsprogram inom ramen för reglerna om kvalificerade personaloptioner genom i) riktad emission av högst 165 648 teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag Unibap Incentive AB, org.nr. 559148-9868 ("Dotterbolaget"), samt ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet. Varje teckningsoption ska, under perioden från och med 1 november 2022 till och med den 31 oktober 2023 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen ska vara motsvarande 110 % av genomsnittlig sista betalkurs för Bolagets aktie under perioden den 8 oktober - 21 oktober 2019. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 22 399,56 kronor. Tilldelning ska beslutas av styrelsen. Personaloptionerna omfattar tillsvidareanställd personal och förutsätter en anställning i bolaget under en treårsperiod med en tjänstgöringsgrad om minst 75 procent. Optionerna är inte överlåtbara. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren.

Beslut om införande av ett optionsprogram till VD (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 85 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets verkställande direktör Fredrik Bruhn, som inte uppfyller kriterierna för kvalificerade personaloptioner. Varje teckningsoption ska, under perioden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 31 oktober 2023 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen ska vara 85 kronor per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 11 494,02 kronor.

Teckningsoptionerna ska förvärvas till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Beräkningen ska utföras av en oberoende part. Vidare ska ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket innehavaren ska vara förpliktad att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om anställningen/uppdraget upphör eller om teckningsoptionerna ska överlåtas.

Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 31 oktober 2019 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram ägnat för bolagets verkställande direktör, som inte uppfyller kriterierna för kvalificerade personaloptioner. Han kan på detta sätt också erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket förväntas ligga i samtliga aktieägares intresse.

Beslut om bemyndigande att genomföra företrädesemission (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Beslut om bemyndigande att genomföra riktad emission (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

F. Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslagen i punkterna 12 och 13 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För beslut i enlighet med förslaget i punkt 15 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

G. Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 7 319 984 aktier. Varje aktie representerar en röst.

H. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

I. Personuppgiftsbehandling

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på https://unibap.com/unibap-integritetspolicy/.

J. Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018/2019 samt övriga handlingar inför stämman kommer från och med måndagen den 30 september 2019 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.unibap.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala i september 2019
Unibap AB (publ)
Styrelsen

Uppsala 2019-09-20

För mer information kontakta:

Dr. Fredrik Bruhn
CEO [email protected]
+46 707 83 32 15

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Unibaps ledningssystem för kvalitet är ISO 9001:2015 certifierat av RISE.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com .

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, [email protected] är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till [email protected] eller genom att klicka på knappen nedan.