Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 mars 2018, klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 28 februari 2018, och

2. senast torsdagen den 1 mars 2018 anmäla sig till Bolaget per post på adress Unibap AB, Svartbäcksgatan 5, 753 20 Uppsala eller per e-mail på info@unibap.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 28 februari 2018, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.unibap.com.

D. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens beslut den 14 februari 2018 om införande av ett personaloptionsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna
8. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Beslut om personaloptionsprogram (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 14 februari 2018 om införande av ett personaloptionsprogram genom i) riktad emission av högst 146 137 teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag Goldcup 16244 AB, org.nr. 559148-9868 (under föreslagen namnändring till Unibap Incentive AB) ("Dotterbolaget"), samt ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet. Varje teckningsoption ska, under perioden från och med 1 mars 2021 till och med den 31 december 2022 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen ska vara motsvarande 110 % av genomsnittlig sista betalkurs för Bolagets aktie under perioden den 20 februari - 5 mars 2018. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 19 761,27 kronor. Tilldelning ska beslutas av styrelsen. Personaloptionerna tjänas in under en period av tre år, förutsätter fortsatt anställning i Bolaget under en treårsperiod i den omfattning som styrelsen beslutar och är inte överlåtbara. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren.

F. Majoritetskrav
För beslut i enlighet med förslaget i punkt 7 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

G. Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 4.871.238 aktier. Varje aktie representerar en röst.

H. Frågor till styrelse och VD
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

I. Övrigt
Fullmaktsformulär och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer från och med tisdagen den 20 februari 2018 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.unibap.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

_____________________________________

Uppsala i februari 2018
Unibap AB (publ)
Styrelsen

Uppsala 2018-02-19

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
vd@unibap.com
+46 70 7833215

Kort om Unibap
Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

30 maj 2023
Regulatorisk
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.