Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämman i Unibap AB (publ)

Vid Unibaps årsstämma den 30 maj 2023 fattades följande beslut:

Stämman fastställde balans- och resultaträkning för det förlängda räkenskapsåret 2021/2022. Vidare beslutades om att disponera resultatet enligt styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021/2022. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

Stämman beslutade att omvälja ledamöterna Ingrid Engström, Andras Vajlok, Karin Nilsdotter och beslutade att välja Andreas von der Heide och Mats Warstedt till nya ledamöter. Ingrid Engström omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Stämman fastställde styrelsearvode till ordföranden om 500 000 kronor och till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, om 200 000 kronor vardera.

Stämman beslutade att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor. Oskar Wall kommer att utses till ny huvudansvarig revisor.

 

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för valberedningen, vilka ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

 

Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 juli 2027 till och med 1 september 2027 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i Bolaget eller koncernen.

 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande är begränsat till beslut som medför en aktiekapitalsökning om högst tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

 

Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig hos bolaget samt på hemsidan unibap.com

Uppsala 2023-05-30

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Åman
Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 821 00 51

 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt bolag som med hjälp av Edge Computing erbjuder intelligenta AI-lösningar i rymden och på jorden. Unibap erbjuder tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molndatorlösningar i satelliter. På jorden kombineras AI med Machine Vision, sensorteknik, rymddata och robotik för att hjälpa våra kunder att effektivisera, kvalitetssäkra och automatisera sina processer. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.