Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämman i Unibap AB (publ)

Unibaps årsstämma hölls den 21 oktober 2020 via poströstning.

Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2019/2020. Vidare beslutades om att disponera resultatet enligt styrelsens förslag. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att omvälja ledamöterna Hans Enocson, Fredrik Bruhn, Ingrid Engström och Andras Vajlok. Stämman beslutade att välja Anne C Haaber-Bernth som ny ledamot. Håkan Nytorp hade avböjt omval. Hans Enocsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om styrelsearvode till ordföranden om 450 000 kronor och till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, om 150 000 kronor vardera.

Stämman beslutade att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor. Oskar Wall kommer att utses till ny huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att inrätta en valberedning inför årsstämman 2021.

Stämman beslutade att införa ytterligare ett personaloptionsprogram inom ramen för reglerna om kvalificerade personaloptioner genom en riktad emission av högst 162 510 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag Unibap Incentive AB. Vidare godkände stämman dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptionerna till den som bolaget anvisar. Varje teckningsoption ska, under perioden från och med 1 november 2023 till och med den 31 oktober 2024 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 30,02 kronor. Tilldelning ska beslutas av styrelsen. Personaloptionerna omfattar tillsvidareanställd personal och förutsätter en anställning i bolaget under en treårsperiod med en tjänstgöringsgrad om minst 75 procent. Optionerna är inte överlåtbara. Tilldelning kommer att ske av styrelsen utifrån tre olika kategorier och utifrån erfarenhet, förmåga samt prestation. Tilldelning per person kan maximalt uppgå till 20 000 optioner, med undantag för de enstaka fall då styrelsen bedömer att en tilldelningsmöjlighet över 20 000 kan underlätta strategisk rekrytering. Inte i något fall ska tilldelningen dock överstiga 40 000 optioner. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om emission av med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 70 7833215

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till [email protected] eller genom att klicka på knappen nedan.