Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämman i Unibap AB (publ)

Unibaps årsstämma hölls den 21 oktober 2021 via poströstning.

Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2020/2021. Vidare beslutades om att disponera resultatet enligt styrelsens förslag. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att omvälja ledamöterna Fredrik Bruhn, Ingrid Engström och Andras Vajlok. Stämman beslutade att välja Karin Nilsdotter och Kye Andersson som nya ledamöter. Hans Enocson hade avböjt omval. Ingrid Engström nyvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om styrelsearvode till ordföranden om 500 000 kronor per år och till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, om 200 000 kronor per år vardera.

Stämman beslutade att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor. Oskar Wall kommer att fortsätta i rollen som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att inrätta en valberedning inför årsstämman 2022.

Stämman beslutade om antagande av ny bolagsordning med innebörden att punkterna 4 (aktiekapital), 5 (antalet aktier), 9 (aktieägares och biträdes rätt att delta i bolagsstämma) och 11 (räkenskapsår) ändrades. Beslutet innefattade även att innevarande räkenskapsår till följd av ändringen i bolagsordningen förlängs till att omfatta perioden den 1 juli 2021 - 31 december 2022.

Stämman beslutade att bygga vidare på det personaloptionsprogram med kvalificerade personaloptioner som Bolaget implementerat tidigare år genom att ytterligare 182 510 personaloptioner ges ut samt att säkra upp de nya personaloptionerna genom teckningsoptioner genom i) en riktad emission av högst 182 510 teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag Unibap Incentive AB. Vidare godkände stämman dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptionerna till den som bolaget anvisar. Varje teckningsoption ska, under perioden från och med 1 november 2024 till och med den 31 oktober 2025 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 60,88 kronor. Tilldelning ska beslutas av styrelsen. Personaloptionerna omfattar tillsvidareanställd personal och förutsätter en anställning i bolaget under en treårsperiod med en tjänstgöringsgrad om minst 75 procent. Optionerna är inte överlåtbara. Tilldelning kommer att ske av styrelsen utifrån tre olika kategorier och utifrån erfarenhet, förmåga samt prestation. Tilldelning per person kan maximalt uppgå till 20 000 optioner, med undantag för de enstaka fall då styrelsen bedömer att en tilldelningsmöjlighet över 20 000 kan underlätta strategisk rekrytering. Inte i något fall ska tilldelningen dock överstiga 40 000 optioner. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om emission av med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 73 821 37 79

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.