Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med planerad notering på Nasdaq First North

Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten i Sverige om 23 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") i samband med den planerade noteringen av aktierna i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") på Nasdaq First North har Unibap idag offentliggjort ett investeringsmemorandum vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.unibap.com, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet innefattar en nyemission om 23 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 20 SEK per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolagets aktievärde om cirka 75 MSEK.
  • Totalt kan 1 150 000 aktier komma att emitteras i samband med Erbjudandet.
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 6 mars 2017 till och med den 17 mars 2017.
  • Teckningsåtaganden motsvarande cirka 61 procent av Erbjudandet har lämnats av befintliga aktieägare och externa investerare.
  • Nasdaq First North har godkänt Unibaps ansökan om upptagande till handel, under förutsättning att sedvanliga villkor är uppfyllda, såsom att Bolaget möter Nasdaq First North spridningskrav. Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 27 mars 2017 under kortnamnet UNIBAP.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Unibap grundades 2013 som en akademisk spin-off från Mälardalens högskola med inriktning på intelligent automation och robotik. Bolaget har skapat en unik teknik som kan övervinna industriella utmaningar kring sensorsystem. Unibaps Intelligent Vision System 70 (IVS-70) är den första kommersiellt tillgängliga produkten som ger blinda system visuell perception, maskininlärningsfärdigheter samt direkt styrning genom artificiell intelligens (AI). Bolagets framgångsrika design av robusta AI-hjärnor och applikationer gör det möjligt att erbjuda kraftfulla lösningar för automation och robotik som förenklar kostsamma tillämpningar genom att bland annat förenkla robotprogrammering, ta bort dyra tillverkningsfixturer och erbjuda flexibla kundanpassade lösningar.  

I syfte att finansiera Unibaps fortsatta utveckling, uppnå erforderlig spridning i ägandet och stärka Bolagets marknadsposition har styrelsen i Bolaget beslutat om att genomföra en nyemission av aktier i samband med Bolagets listning på Nasdaq First North. Unibap avser primärt att använda anskaffat kapital till:

  • Vidare förädling av applikationsmjukvaran och en breddad produktportfölj,
  • internationalisering inom främst Norden, Tyskland, Nordamerika och Asien,
  • utökad sälj- och marknadsorganisation, och
  • att möjliggöra för strategiska förvärv.

Fredrik Bruhn, VD på Unibap:
"Vi tar nu nästa steg i vår expansion och applicerar vår beprövade teknik och kunskap från rymden på säkerhetskritiska automations- och robotiksystem på jorden. Med vår plattform Intelligent Vision System 70 (IVS-70) kombinerar vi artificiell intelligens, Internet of Things och robotik för att skapa framtidens autonoma system. Under 2016 tog vi ett stort steg genom att tillsammans med Robotdalen visa att IVS-70 kan styra alla ABB-robotar med hjälp av sin lokala, kognitiva förmåga. Denna demonstration flyttar gränserna för hur industrirobotar kommer att användas i framtiden.

Välkommen att teckna aktier och vara med på Unibaps spännande resa, från tillämpningar på jorden till människans flytt till andra planeter. Var med oss och skapa framtiden inom intelligent automation och robotik."

Investeringsmemorandum
Ett investeringsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Unibaps hemsida, www.unibap.com, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

Preliminär tidsplan
Anmälningsperiod 6 mars - 17 mars 2017
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 20 mars 2017
Likviddag för avräkningsnotor 23 mars 2017
Beräknad första dag för handel 27 mars 2017

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North.

Uppsala 2017-03-02

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bruhn, Verkställande Direktör
f@unibap.com
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017 klockan 14.00 CET.

Kort om Unibap
Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com. Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Unibap. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Unibap sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Unibap har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. 

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.