Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

UNIBAP GENOMFÖR EN FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 24,8 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har idag den 12 maj 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 oktober 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, om cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen är till 91,4 procent omfattad av tecknings- och garantiåtaganden. Därutöver är även Swedbank Robur positiva till emissionen och har uttryckt en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna resterande 8,6 procent (motsvarande sin pro rata-andel).

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses i huvudsak att användas till att bygga den balansräkning som krävs för det ökade antalet kundförhandlingar med stora internationella företag, samt att öka produktionskapaciteten för rymdinfrastrukturprodukter för att möta den kraftigt ökade efterfrågan från marknaden.

Sammanfattning

 • För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen, den 19 maj 2022, erhålls en (1) uniträtt. Tjugofem (25) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023.
 • Teckningskursen är 68,00 kronor per unit, motsvarande 34,00 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 15,6 procent mot den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 12 april - 11 maj 2022 och en premie om cirka 8,6 procent mot stängningskursen den 11 maj 2022.
 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Unibap cirka 24,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 23 maj 2022 till och med den 7 juni 2022.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 41,8 procent av teckningsåtaganden, samt cirka 49,6 procent av garantiåtaganden, motsvarande totalt 91,4 procent av Företrädesemissionen.
 • Lösenkursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner är 50,00 kronor. Nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 september 2023 till och med den 29 september 2023.
 • Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2023 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 18,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
 • Motivet för Företrädesemissionen är att bygga den balansräkning som krävs för det ökade antalet kundförhandlingar med stora internationella företag, samt att öka produktionskapaciteten för rymdinfrastruktursprodukter för att möta den kraftigt ökade efterfrågan från marknaden.

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

Unibap är ett företag i teknologisk framkant inom newspace och applikationer på jorden inom AI avsyning och automation. Bolagets validerade hårdvaru- och mjukvaruplattform SpaceCloud® tillgängliggör snabb och relevant information som hjälper världen att minimera risker i samhället och möjliggör ett bättre utnyttjande av våra gemensamma resurser.

 

Unibap har under 2021 och våren 2022 fortsatt marknadsbearbetningen, framtagande av affärsmodeller, produkt- och tjänsteutveckling och validering av SpaceCloud®.

 

I rymdområdet har Unibap fokuserat på validering av bolagets teknik, samt investerat i strategiska partnerskap med bland andra Amazon Web Services (AWS), Saab Emerging Technologies (SET) och AI Sweden. Partnerskapet med AWS syftar till att addera deras moln-, lagrings- och edgetjänster tillsammans med SpaceCloud®. Samarbetet med SET möjliggör en koppling till deras informationsmotor i rymden. Dessa samarbeten öppnar nya marknader både civilt och militärt.

 

Tunga investeringar och omfattande systemtester och valideringar av SpaceCloud i rymden har genomförts tillsammans med Europeiska rymdstyrelsen (ESA) och satellitlogistikspecialisten D-Orbit samt många applikationspartners. Under våren 2022 har Bolaget kraftigt utökat ambitionsnivån tillsammans med ESA och D-Orbit och har genomfört avancerade valideringar på den andra SpaceCloud®-satelliten i rymden. På samma satellit har Unibap även redan fått bolagets första betalande kunder av tid i SpaceCloud.

 

Den mycket framgångsrika valideringen teknologin och Bolagets första egna appar är avgörande för den kommersiella uppskalningen av Unibaps rymdmolntjänster som nu accelereras. Unibap har nu påvisat möjligheten att öka nyttjandegraden av satelliter med upp till 30 gånger, möjligheten att minska datakommunikationsbandbredden och kostnaderna med upp till 99,9%, vilket lägger grunden för en marknadsplats för appar och data i rymden.

 

Inom försvarsområdet har Unibap tillsammans med amerikanska SaraniaSat och L3Harris för US Space Force validerat en app för automatisk flygplansspårning.

 

På jorden har fokus varit på leverans och drift av automationslösningar för smart industri och avancerad industriell robotik tillsammans med bland annat Husqvarna, Sandvik och Northvolt. Dessa investeringar har en spännande synergi med det snabbt framväxande behovet av automation och robotik i rymden drivet av stora investeringar i exploatering av månen. Under våren 2022 validerades automationstjänsten för kvalitetsavsyning för industrilackering då Bolagets lösning var 65 % bättre än den tidigare manuella avsyningen.

 

Sammantaget har Unibap tagit stora och viktiga steg och förstärkt sin marknadsposition som teknikledande på rymdmolntjänster och tillförlitlig automation. Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i världen och ökade försvarsanslag ger Unibap ytterligare tillväxtmöjligheter då rymdsystem i princip är de enda som kan ge en global överblick.

 

Unibap genomför Företrädesemissionen om cirka 24,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, i syfte att:

 

 • Bygga den balansräkning som krävs för det ökade antalet kundförhandlingar med stora internationella företag
 • Öka produktionskapaciteten för rymdinfrastruktursprodukter för att möta den kraftigt ökade efterfrågan från marknaden
 • Fortsätta bygga ut egna SpaceCloud tjänster i rymden tillsammans med partners
 • Öka kapaciteten för utveckling av SpaceCloud-appar för att kapitalisera på egna rymddata och expandera erbjudandet på jorden att innefatta rymddata
 • Skapa lokal närvaro på nyckelmarknader inom Europa och Nordamerika för att tillgängliggöra kompetens och att möta krav inom försvarsindustrin
 • Tillföra Bolaget rörelsekapital

 

 

 

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Unibap har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 oktober 2021 beslutat om en Företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 

 • Högst 365 020 units, motsvarande 730 040 aktier och 365 020 teckningsoptioner av serie 2022/2023, kan emitteras i Företrädesemissionen. Betalning av tecknade units ska ske kontant.
 • Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma den som på avstämningsdagen den 19 maj 2022 är registrerad som aktieägare i Bolaget. Innehav av en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Innehav av tjugofem (25) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023.
 • Teckningskursen är 68,00 kronor per unit, motsvarande 34,00 kronor per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 15,6 procent mot den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 12 april - 11 maj 2022 och en premie om cirka 8,6 procent mot stängningskursen den 11 maj 2022.
 • Företrädesemissionen omfattar en emission av högst 730 040 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 98 719 kronor, dels en emission av högst 365 020 teckningsoptioner av serie 2022/2023 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt nyttjande med högst cirka 49 359 kronor.
 • Teckning av units ska ske under perioden från och med den 23 maj 2022 till och med den 7 juni 2022. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom betalning. Teckning som görs utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.
 • Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 50,00 kronor. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 september 2023 till och med den 29 september 2023.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2022/2023 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 18,2 MSEK före avdrag för
 • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket och Euroclear.
 • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till cirka 7,41 procent beräknat efter registrering av samtliga nya aktier hos Bolagsverket.
 • Under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas, uppgår utspädningen totalt till cirka 10,71 procent beräknat utifrån dagens antal aktier.

 

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

 • 17 maj 2022 - Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
 • 18 maj 2022 - Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
 • 19 maj 2022 - Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
 • 20 maj 2022 - Beräknad dag för offentliggörandet av ett investeringsmemorandum
 • 23 maj - 1 juni 2022 - Handel med uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
 • 23 maj - 7 juni 2022 - Teckningsperiod
 • 10 juni 2022 - Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Ett antal befintliga aktieägare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att med företrädesrätt teckna units till ett sammanlagt belopp om cirka 10,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 41,8 procent av Företrädesemissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av garantiåtaganden om cirka 12,3 MSEK, vilket motsvarar cirka 49,6 procent av Företrädesemissionen. Advenimus AB och Cidro Förvaltning AB står tillsammans för cirka 92 procent av dessa garantiåtaganden. För garantiåtagandena utgår garantiprovision om 10 procent av det garanterade beloppet. Garantiprovisionen kan komma att betalas kontant eller i form av aktier i Bolaget. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till 91,4 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

Uppsala 2022-05-12

 

För mer information, vänligen kontakta:

Lena W Jansson

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 72 450 15 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022, klockan 08.10 CET.

 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Unibap. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Unibap kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Unibap beräknar kunna offentliggöra omkring den 20 maj 2022.

 

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och kommer varken ha granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i informationsmemorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Unibap för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Unibap aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Unibap anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Unibap inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till [email protected] eller genom att klicka på knappen nedan.