LANGUAGE
 • en
 • sv
 • Investor Relations

  På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör Unibap. Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

  Pressmeddelanden

  Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

  Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har idag den 16 november 2018, med stöd av det bemyndigande som lämnades på årsstämman den 22 oktober 2018, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").

  Sammanfattning

  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Unibap cirka 32,5 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kommer Bolaget att tillföras ytterligare som lägst cirka 16,2 MSEK och som högst cirka 24,4 MSEK.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 30 procent av teckningsförbindelser och till cirka 70 procent av emissionsgarantier. Därmed är hela Företrädesemissionen säkerställd. Teckningsförbindelser har lämnats av bland andra Gunnar Bergstedt (styrelseledamot), Fredrik Bruhn genom bolag (VD och styrelseledamot), Håkan Nytorp genom bolag (styrelseledamot), Robert Nyberg (Head of Marketing and Business Development), Lena W Jansson genom bolag (Head of Communication and Talent), Ulrika Bergström (CFO), LiseLotte Söder genom bolag (avgående CFO) samt ett antal storägare i Bolaget.
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 23 november 2018 och sex (6) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 40 SEK per unit.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 27 november till och med den 12 december 2018.
  • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 25 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under perioden från och med den 21 oktober till och med den 1 november 2019. Teckningskursen kan dock inte vara lägre än 20 SEK eller högre än 30 SEK.
  • Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 4 november till och med 15 november 2019.
  • Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att påskynda kommersialiseringen av Bolagets produkter genom att möjliggöra investeringar i säljorganisationen samt vidare produktutveckling.

  Bakgrund och motiv i sammandrag

  Unibap är ett modernt IT-bolag som utvecklar AI-lösningar inom robotik. Bolaget erbjuder lösningar för automatiserad kvalitetssäkring och intelligent automation och robotik vilket möjliggörs av produkter och system grundade i tekniken Intelligent Vision System ("IVS"). Systemet skapar perception och kognitiva förmågor med hjälp av en säkerhetskritisk hård- och mjukvaruarkitektur kombinerat med artificiell intelligens. IVS-systemet är ett artificiellt syncentrum som analyserar bilder på liknande sätt som den mänskliga hjärnan bearbetar synintryck och kan, baserat på dessa intryck, ta beslut eller styra robotar utan att någon programmering av robotarna behöver göras. Unibap är verksamt inom tre områden där Bolagets lösningar tillämpas på olika sätt. Inom tillverkningsindustrin för att utföra automatiserad kvalitetssäkring och för att möjliggöra intelligent automation, samt inom rymdindustrin för övervakning och datahantering.

  Sedan Bolagets notering våren 2017 har fokus varit att kommersialisera Bolagets lösning och öka produkternas tillämpningsområden, vilket påverkat resultatet negativt. Som ett resultat av den beslutade strategin märker Bolaget nu ökat intresse från industrier som resulterat i flertalet ordrar och pilotprojekt där Bolagets produkter nu testas hos samarbetspartners och potentiella kunder. Det är Unibaps bedömning att ett kapitaltillskott skulle intensifiera denna kommersialisering och påskynda Bolagets ekonomiska utveckling.

  Bolaget avser att använda emissionslikviden till följande:

  • Vidareutveckla Bolagets produkter och relaterade tjänster inom både automatisk kvalitetsavsyning samt intelligent och flexibel automation och robotik genom att utöka resurserna inom utvecklingsorganisationen.
  • Expandera säljorganisation och därmed öka marknadsnärvaron inom automatisk kvalitetsavsyning till fler industrivertikaler i Sverige, Norden och Tyskland över tid, genom ökade investeringar i nationella och internationella aktiviteter i kombination med utökad personalstyrka i sälj- och marknadsorganisationen.
  • Ökat fokus på affärsmodell med kvalitetsavsyning som en tjänst (QAaaS). Kapitalbehovet ökar initialt då Bolagets system behöver installeras och testas innan intäkter per avsynad produkt genereras.
  • Vidareutveckling av specifika tjänster som är baserade på data som Bolagets system automatiskt inhämtar och lagrar över tid. Denna vidareutveckling omfattar nya potentiella tillämpningsområden där ytterligare produktivitetsförbättringar kan uppnås genom automation av processer, statistik och rapporter.

  Villkor för Företrädesemissionen

  Styrelsen i Unibap har, med stöd av det bemyndigande som lämnades på årsstämman den 22 oktober 2018, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 23 november 2018. Sex (6) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit till en teckningskurs om 40 SEK. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
  • Företrädesemissionen innebär därmed emission av högst 1 623 746 aktier och högst 811 873 teckningsoptioner. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 32,5 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst cirka 219 569,13 SEK, från cirka 658 707,39 SEK till cirka 878 276,52 SEK.
  • Teckningsperiod för teckning av units kommer att vara från och med den 27 november till och med den 12 december 2018.
  • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas, uppgår utspädningen till cirka 33,3 procent.
  • Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 4 november 2019 till och med den 15 november 2019.
  • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under perioden från och med den 21 oktober till och med den 1 november 2019. Teckningskursen kan dock inte vara lägre än 20 SEK eller högre än 30 SEK, vilket innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla som lägst cirka 16,2 MSEK och som högst cirka 24,4 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 109 784,57 SEK till högst cirka 988 061,09 SEK.
  • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

  Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

  Företrädesemissionen omfattas till cirka 30 procent av teckningsförbindelser och till cirka 70 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av bland andra Gunnar Bergstedt (styrelseledamot), Fredrik Bruhn genom bolag (VD och styrelseledamot), Håkan Nytorp genom bolag (styrelseledamot), Robert Nyberg (Head of Marketing and Business Development), Lena W Jansson genom bolag (Head of Communication and Talent), Ulrika Bergström (CFO), LiseLotte Söder genom bolag (avgående CFO) samt ett antal storägare i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av bland annat Gunnar Bergstedt genom bolag (styrelseledamot) samt ett antal befintliga ägare i Bolaget. För emissionsgarantierna utgår en sedvanlig garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

  Tidplan

  • 20 november 2018:
   Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende Företrädesemissionen
    
  • 21 november 2018
   Sista handelsdag i Unibaps aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
    
  • 22 november 2018
   Första handelsdag i Unibaps aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
    
  • 23 november 2018
   Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
    
  • 27 november - 10 december 2018
   Handel i uniträtter på Nasdaq First North
    
  • 27 november - 12 december 2018
   Teckningsperiod för Företrädesemissionen
    
  • 14 december 2018
   Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

  Rådgivare

  Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Unibap i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget.

  2018-11-16

  För mer information, vänligen kontakta:

  Fredrik Bruhn
  Verkställande direktör
  vd@unibap.com
  +46 70 7833215

  Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 klockan 08.00 CET.

  Viktig information

  Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Unibap och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

  Varken uniträtter, betalda tecknades units ("BTU"), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

  Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

  Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Unibaps aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Unibap lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

  Kort om Unibap

  Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

  För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

  Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

  Filer för nedladdning
  Unibap deltar i Eureka forskningsprojekt Bumble 15 oktober 2019
  Unibap inbjuder till investerarträffar och tidigarelägger publicering av delårsrapport för första kvartalet Regulatorisk 11 oktober 2019
  Unibap får beställning på AI dator för Nasas HyTI satellitmission Regulatorisk 07 oktober 2019
  Unibap receives AI space computer order for NASA's HyTI satellite mission Regulatory 07 oktober 2019
  Publicering av Unibaps årsredovisning 2018/2019 Regulatorisk 30 september 2019
  Unibap får uppdrag att genomföra en realiserbarhetsstudie av en intelligent kvalitetssäkringslösning för Plastal Industri AB 25 september 2019
  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Regulatorisk 20 september 2019
  Bokslutskommuniké 1 juli 2018 - 30 juni 2019 Regulatorisk 05 september 2019
  Unibaps VD Fredrik Bruhn erkänd som en av de mest inflytelserika globala ledarna som förnyar den moderna organisationen genom digital transformation 25 juli 2019
  CEO Fredrik Bruhn recognized by Constellation Research Inc.as one of the most influential executives reinventing the modern organization through digital transformation 25 juli 2019
  Unibap ISO 9001:2015 certifierade 11 juli 2019
  Unibap ISO 9001: 2015 certified 11 juli 2019
  Unibap får bidrag från Rymdstyrelsen för utvecklingen av nästa generations AI rymddatorer Regulatorisk 14 juni 2019
  Unibap receives grant from Swedish National Space Agency for development of next-generation AI space computer Regulatory 14 juni 2019
  Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2018 - 31 mars 2019 Regulatorisk 23 maj 2019
  Unibap genomför riktad nyemission om ca 18,8 miljoner kronor Regulatorisk 25 april 2019
  Mikael Steiner från ABB tillträder som försäljningschef vid Unibap Regulatorisk 02 april 2019
  Mikael Steiner from ABB becomes Sales manager at Unibap Regulatory 02 april 2019
  Unibap erhåller följdbeställning av rymdkomponenter 11 mars 2019
  Unibap receives follow-on order of space components 11 mars 2019
  Robert Nyberg lämnar sin tjänst och övergår till konsultuppdrag Regulatorisk 07 mars 2019
  Halvårsrapport 1 juli 2018 - 31 december 2018 (rättelse avseende bilagd granskningsrapport) Regulatorisk 06 mars 2019
  Halvårsrapport 1 juli 2018 - 31 december 2018 Regulatorisk 26 februari 2019
  Unibap utvecklar 5G förbered demoanläggning för smarta fabriker med Intel Corporation Regulatorisk 08 februari 2019
  Unibap develops 5G ready demonstrator for smart factories Regulatory 08 februari 2019
  Unibap förstärker inom försäljning och affärsutveckling Regulatorisk 04 februari 2019
  Unibap ingår licensavtal med Moog Inc för AI databearbetningsteknik Regulatorisk 28 januari 2019
  Unibap enters into technology license agreement for Artificial Intelligence (AI) processing technology with Moog Inc Regulatory 28 januari 2019
  Unibap tecknar avtal med ABB att ingå i partnernätverket för robotar Regulatorisk 21 januari 2019
  Unibap has entered into an agreement with ABB to join partner network for robots Regulatory 21 januari 2019
  Mikael Klintberg avslutar sin tjänst 31 december 2018 Regulatorisk 27 december 2018
  Emissionsutfall i Unibap AB (publ) - tillförs cirka 32,5 MSEK genom fulltecknad företrädesemission Regulatorisk 14 december 2018
  Rättelse i pressmeddelande 2018-12-07 "Unibap AB (publ) väljer att nyttja delar av tidigare publicerat lånelöfte" 07 december 2018
  Unibap AB (publ) publicerar tillägg till prospekt Regulatorisk 07 december 2018
  Unibap AB (publ) väljer att nyttja delar av tidigare publicerat lånelöfte Regulatorisk 07 december 2018
  Unibap ingår avsiktsförklaring att licensiera AI databearbetningsteknik till nordamerikanskt företag Regulatorisk 27 november 2018
  Unibap enters into Term Sheet to license AI processing technology to North American company Regulatory 27 november 2018
  Unibap bjuder in till investerarträffar 23 november 2018
  Unibap AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt rättelse av pressmeddelandet 2018-11-16 "Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK" Regulatorisk 20 november 2018
  Unibap tar sikte på självstyrande skogsmaskiner 19 november 2018
  Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK Regulatorisk 16 november 2018
  Delårsrapport kvartal 1 1 juli - 30 september 2018 Regulatorisk 08 november 2018
  Mikael Klintberg lämnar sin tjänst som försäljningschef vid Unibap Regulatorisk 29 oktober 2018
  Unibap tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapport avseende första kvartalet 2018-2019 Regulatorisk 25 oktober 2018
  Kommuniké från årsstämman i Unibap AB (publ) den 22 oktober 2018 Regulatorisk 22 oktober 2018
  Unibap erhåller följdbeställning av rymddatorer för AI 15 oktober 2018
  Unibap receives follow-on order of advanced onboard data processing products 15 oktober 2018
  Publicering av Unibaps årsredovisning 2017/2018 Regulatorisk 01 oktober 2018
  Unibap erhåller förstudiebeställning från AH automation 25 september 2018
  Kallelse till årsstämma Regulatorisk 20 september 2018
  Ulrika Bergström tillträder tjänsten som CFO 5 november 2018 Regulatorisk 18 september 2018
  Bokslutskommuniké 1 juli 2017 - 30 juni 2018 Regulatorisk 06 september 2018
  Unibap har genomfört framgångsrik förstudie med Bombardier Transportation 31 augusti 2018
  Unibap och Miba Industriteknik tecknar långsiktig samarbetsförklaring 30 augusti 2018
  Unibap taps one of the top "24 Americans Changing the World" to join advisory board 01 augusti 2018
  Unibap demonstrerar intelligent automation för smarta fabriker 26 juli 2018
  Unibap Intelligent Automation for Smart Plants 26 juli 2018
  Unibap brings AI to space for Precision Agriculture on NASA mission 20 juli 2018
  Johan Ersson ny projektledare vid Unibap 12 juli 2018
  Ulrika Bergström ny CFO på Unibap Regulatorisk 05 juni 2018
  Ulrika Bergström new CFO at Unibap Regulatory 05 juni 2018
  Unibap beviljas projekt från VINNOVA för utveckling av verktyg för självtränande AI Regulatorisk 24 maj 2018
  Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2017 - 31 mars 2018 Regulatorisk 23 maj 2018
  Robert Nyberg ny Head of marketing and business development Regulatorisk 27 april 2018
  Robert Nyberg new Head of Marketing and Business Development Regulatory 27 april 2018
  Unibap erhåller beställning från Husqvarna Group på 3.55 miljoner för leverans av automatiserad intelligent kvalitetssäkring Regulatorisk 24 april 2018
  Unibap receives order from Husqvarna Group of SEK 3.55 million for delivery of automated intelligent quality assurance Regulatory 24 april 2018
  Unibap inleder samarbete med Brainpool för att stödja unga talanger med särskild begåvning 04 april 2018
  Unibap announces upcoming Deep Delphi iX5 - intelligent computer solution for space applications 03 april 2018
  Kommuniké från extra bolagsstämma i Unibap den 6 mars 2018 Regulatorisk 06 mars 2018
  Unibap erhåller beställning från Epiroc Drilling Tools AB på 1,8 miljoner kronor för leverans av automatiserad intelligent kvalitetssäkring Regulatorisk 06 mars 2018
  Unibap receives order from Epiroc Drilling Tools AB of SEK 1.8 million for delivery of automated intelligent quality assurance Regulatory 06 mars 2018
  Kallelse till extra bolagsstämma Regulatorisk 19 februari 2018
  Styrelsen föreslår personaloptionsprogam 15 februari 2018
  Delårsrapport 1 juli - 31 december 2017 Regulatorisk 15 februari 2018
  Investerarträff i Stockholm den 21 februari 08 februari 2018
  Nasa beställer SpaceCloud utvecklingssystem 31 januari 2018
  Unibap tecknar avtal om investering i Ekobot AB samt mottar en order om produktutveckling om 3,9 miljoner kronor Regulatorisk 14 december 2017
  Unibap signs an investment agreement in Ekobot AB and receives a product development order of SEK 3.9 million Regulatory 14 december 2017
  FMV beställer demonstratorsystem för autonoma system med artificiell intelligens Regulatorisk 27 november 2017
  FMV orders demonstration system for autonomous systems with artificial intelligence Regulatory 27 november 2017
  Delårsrapport kvartal 1, 1 juli - 30 september 2017 Regulatorisk 22 november 2017
  Unibap tecknar avsiktsförklaring avseende investering i Ekobot AB samt produktutveckling med en order om 3,7 MSEK Regulatorisk 16 november 2017
  Unibap signs Memorandum of Understanding regarding investment in Ekobot AB and an order of 3.7 MSEK Regulatory 16 november 2017
  Unibap vinnare av Subcontractor Jumpstart 16 november 2017
  Unibap winner of Subcontractor Jumpstart 16 november 2017
  Unibap ingår avsiktsförklaring rörande samarbete med Tyvak kring intelligent informationsanalys i rymden Regulatorisk 24 oktober 2017
  Unibap partners with Tyvak on intelligent space-based information processing Regulatory 24 oktober 2017
  Kommuniké från årsstämma i Unibap den 20 oktober 2017 Regulatorisk 20 oktober 2017
  Satellogic beställer produkter för rymdbaserad databehandling och bildanalys Regulatorisk 12 oktober 2017
  Satellogic orders space data processing and imaging components Regulatory 12 oktober 2017
  Publicering av Unibaps årsredovisning 2016/2017 Regulatorisk 29 september 2017
  Kallelse till årsstämma Regulatorisk 20 september 2017
  Förslag till nyval av styrelseordförande respektive styrelseledamot inför årsstämma 2017 Regulatorisk 20 september 2017
  Bokslutskommuniké 1 juli 2016 - 30 juni 2017 Regulatorisk 07 september 2017
  Karolina Bruhn Head of operations Regulatorisk 01 september 2017
  Unibap lanserar förserie av IVS-70 - intelligent maskinseende för smarta fabriker och avancerad robotik Regulatorisk 16 augusti 2017
  Unibap announces IVS-70 Intelligent Vision System for smart factories and advanced robotics Regulatory 16 augusti 2017
  Unibap levererar SpaceCloud utvecklingssystem för autonom planering för satelliter till Orbit Logic Inc Regulatorisk 04 juli 2017
  Lena W Jansson förstärker Unibaps ledningsgrupp Regulatorisk 30 juni 2017
  Unibap deltar i forskningsprojekt kring additiv tillverkning av storskaliga komponenter Regulatorisk 01 juni 2017
  Korrigering av delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017 Regulatorisk 31 maj 2017
  Delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017 Regulatorisk 31 maj 2017
  Oskar Flordal ny utvecklingschef på Unibap Regulatorisk 28 april 2017
  Unibap beviljas 2 miljoner kronor från VINNOVA för att utveckla intelligent robotseende för industrin Regulatorisk 22 mars 2017
  Unibap offentliggör utfall i nyemissionen om 23 MSEK - tecknades till 1 543 procent Regulatorisk 21 mars 2017
  Unibap offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med planerad notering på Nasdaq First North Regulatorisk 02 mars 2017
  Delårsrapport 1 juli - 31 december 2016 Regulatorisk 02 mars 2017
  Unibap får uppdrag från Rymdstyrelsen om snabbare satellitteknik 16 februari 2017
  Unibap tar in ytterligare finansiering på 12 mkr 13 februari 2017
  linkedin facebook twitter