Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap genomför riktad nyemission om 38 mkr för fortsatt tillväxt

Unibap AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolagets styrelse, med stöd av det bemyndigande som lämnades av Unibaps årsstämma den 21 oktober 2020, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 38 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 38 mkr.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Unibap AB (publ) meddelar idag att Bolagets styrelse, med stöd av det bemyndigande som lämnades av Unibaps årsstäma den 21 oktober 2020, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 38 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 38 mkr("Nyemissionen"). Priset per aktie motsvarar en rabatt på ca 4,5 procent jämfört med dagens slutkurs.

Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning för att kunna möta stark efterfrågan och stödja genomförandet av företagets långsiktiga strategi.

Efter Nyemissionen kommer det totala antalet aktier att i Bolaget att uppgå till 9 125 509 aktier. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 12,3% procent av aktier och röster baserat på det totala antalet aktier vid tiden för Nyemissionen.

Tecknare i Nyemissionen är bland andra de större ägarna Rothesey Ltd, Swedbank Robur, Silfverlok Invest AB (genom Andras Vajlok) och Peter Lindell samt nyteckning av bolagets VD Anders Blomberg.

Eftersom ca 3,6 mkr av Nyemissionen har tecknats av ett bolag närstående till styrelseledamoten Andras Vajlok och av bolagets VD Anders Blomberg förutsätter denna del av emissionen godkännande på bolagsstämma och att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bolaget kommer inom kort att offentliggöra en kallelse till en extra bolagsstämma för att behandla frågan om sådant godkännande.

- Det är mycket glädjande att idag kunna meddela att vi genomför en riktad emission i syfte att accelerera vår tillväxtresa och möta den starka efterfrågan inom bland annat rymd, säger Hans Enocson, ordförande i Unibap.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 73 821 37 79

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni, 2021 klockan 18:40 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.