Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap genomför riktad nyemission om ca 18,8 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Unibap AB (publ) (Nasdaq First North: UNIBAP, Bolaget) meddelar idag att Bolagets styrelse har, med stöd av det bemyndigande som gavs av Unibaps årsstämma den 22 oktober 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 825 000 aktier till en teckningskurs om 22,85 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 18 851 250 kronor före emissionskostnader ("Nyemissionen").

Unibap har under våren presenterat en digital strategi för smarta fabriker tillsammans med större partners och passerat fabrikstester hos kund. Företaget har även etablerat relationen inom rymd i USA. Företaget har deltagit på flertalet mässor och kundevents med betydande intressen för företagets lösningar. I syfte att ta tillvara på den positiva utvecklingen har styrelsen beslutat om en riktad emission om ca 18,8 miljoner kronor. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning för att kunna möta den ökande efterfrågan från marknaden och samtidigt bredda och stärka ägarbasen.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 7 319 984 aktier. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 11.3 procent av aktier och röster baserat på det totala antalet aktier i Unibap vid tiden för emissionen. Tecknare i Nyemissionen är den kvalificerade institutionella investeraren Swedbank Robur Microcap samt Andras Vajlok. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 3,9 procent jämfört med det volymviktade priset under senaste månaden.

  • Det är mycket glädjande att vi idag kan meddela en riktad emission till synnerligen kvalificerade ägare som Swedbank Robur och Andras Vajlok som långsiktigt kan stödja vår tillväxtresa samt att kunna accelerera och möta upp intresset från industrin, säger Hans Enocson, ordförande i Unibap.

  • Många pratar idag om potentialen med Artificiell Intelligens men ytterst få kan påvisa reella fördelar och vinster i verkliga tillämpningar. Unibap är ett av företagen som har tagit fram AI drivna lösningar till industrin som verkligen skapar optimeringar i produktionen. Det är mycket inspirerande at kunna stödja Unibap med en investering som jag även stolt tror kommer bli en svensk tech-champion, säger Henrik Carlman, fondförvaltare för Microcap fonden vid Swedbank Robur.

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

Uppsala 2019-04-25

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
vd@unibap.com
+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 klockan 18.40 CET.

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.  Mangold Fondkommission AB, CA@mangold.se tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Kort om Swedbank Robur

En av Skandinaviens största fondförvaltare med över 1400 miljarder kronor i tillgångar under förvaltning och representerande 3.1 miljoner kunder i Sverige och 1.1 miljoner kunder i Baltikum. Totalt finns ca 80 investeringsfonder under Swedbank Robur täckande alla stora områden och sektorer.

Microcap fonden lanserades 2017 och fokuserar på företag med innovationsdrivna affärsmodeller i Norden.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.