Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap offentliggör utfall i nyemissionen om 23 MSEK - tecknades till 1 543 procent

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 23 MSEK inför listningen på Nasdaq First North ("Erbjudandet"). Erbjudandet har rönt stort intresse och de inkomna anmälningarna summerar till cirka 355 MSEK, motsvarande 1 543 procent av Erbjudandet. Handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer att inledas den 27 mars 2017.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Unibap har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att inför listningen på Nasdaq First North erbjuda 1 150 000 nyemitterade aktier i Bolaget till ett pris om 20 SEK per aktie, vilket tillför Bolaget cirka 23 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Bolaget kommer öka från 3 721 238 till 4 871 238 efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket. Anmälningsperioden i Erbjudandet löpte från den 6 mars 2017 till och med den 17 mars 2017. I samband med Erbjudandet inkom totalt cirka 2 800 teckningar varvid Bolaget tillfördes cirka 1 000 nya aktieägare.

Unibap blev den 21 mars 2017 godkända för handel på Nasdaq First North och första handelsdag är den 27 mars 2017 under kortnamnet UNIBAP. Bolaget har även offentliggjort en bolagsbeskrivning inför listningen på Nasdaq First North vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Fredrik Bruhn, VD på Unibap:
"Det är väldigt roligt att så många vill vara med i utvecklingen av automation och AI-lösningar inom robotik och vara med på denna spännande resa. Vi har precis påbörjat resan inom att automatisera industrirobotar och ser fram emot att växla upp ytterligare med det kapital och de aktieägare vi tillförs."

Preliminär tidsplan
Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning 21 mars 2017
Likviddag för avräkningsnotor 23 mars 2017
Första dag för handel på Nasdaq First North 27 mars 2017

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och listningen på Nasdaq First North.

Uppsala 2017-03-21

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bruhn, Verkställande Direktör
f@unibap.com
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017 klockan 10.00 CET.

Kort om Unibap
Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com. Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION
Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Unibap har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.