Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Aktieinformation

Aktiekapitalet

Unibap har gett ut aktier i ett aktieslag. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear. Varje aktie är av samma aktieslag och äger således lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst och har samma röstvärde.

Aktiekapitalet uppgår till 1 587 303,40 SEK fördelat på 11 738 342 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,14 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Ökning av antalet aktier Antalet aktier Kvotvärde (SEK) Förändring av Aktiekapitalet (SEK) Aktiekapital (SEK)
2013 Nybildning 50 000 50 000 1,00 50 000,00 50 000,00
2016 Nyemission 20 530 70 530 1,00 20 530,00 70 530,00
2017 Teckningsoptioner 20 530 91 060 1,00 20 530,00 91 060,00
2017 Nyemission 9 514 100 574 1,00 9 514,00 100 574,00
2017 Fondemission - 100 574 5,00 402 626,00 503 200,00
2017 Split (37:1) 3 620 664 3 721 238 0,14 - 503 200,00
2017 Nyemission 1 150 000 4 871 238 0,14 155 507,39 658 707,39
2018 Nyemission 1 623 746 6 494 984 0,14 219 569,13 878 276,52
2019 Nyemission 825 000 7 319 984 0,14 111 559,65 989 836,17 
2019 Teckningsoptioner 805 525 8 125 509 0,14 108 926,17 1 098 762,33
2021 Nyemission 1 000 000 9 125 509 0,14 135 223,83 1 233 986,15
2022 Nyemission 730 040 9 855 549 0,14 98 718,79 1 332 704,94
2023 Nyemission 1 882 793 11 738 342 0,14 254 598,45 1 587 303,40

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.