Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Bolagsstyrning

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR UNIBAP

1. Företagsnamn

Bolagets firma är Unibap AB (publ). Bolaget är publikt.

2. Säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

3. Verksamhet

Aktiebolaget ska tillhandahålla forskning och utveckla tekniska produkter för autonoma elektroniksystem, industriell automation och bildigenkänning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 3 600 000 stycken och högst 14 400 000 stycken.

6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst 3 suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en extern revisor.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. 9. Aktieägares och biträdes rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. Bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman,

2. Upprättande och godkännande av röstlängd,

3. Godkännande av dagordning,

4. Val av en eller två justeringspersoner,

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

7. Beslut om

   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

   b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 juli - den 30 juni. 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

_______________________

Antagen på årsstämma den 20 oktober 2017

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.