Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Bolagsstyrning

Valberedning

I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 21 oktober 2021 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 20 april 2023.

Valberedningen ska enligt årsstämmans beslut bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september 2022. För det fall att någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Valberedningen har vidare rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2023, har följande sammansättning:

  • Peter Lindell, valberedningens ordförande, utsedd av Cidro Förvaltning AB
  • Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur
  • Andras Vajlok, representerar eget innehav

Därutöver kommer Ingrid Engström, styrelseordförande i Unibap AB, att adjungeras till valberedningen.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman:

a) Val av ordförande vid stämman,
b) Fastställande av antal styrelseledamöter,
c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
d) Fastställande av arvoden till revisorer,
e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
f) Val av revisorer, och
g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför kommande årsstämma

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen per e-post till styrelseordförande, ingrid.engstrom@unibap.com, eller per brev till följande adress:

Unibap AB, att: Valberedningen, Ågatan 16, 753 09 Uppsala.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.