Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Bolagsstyrning

Valberedning

I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 21 oktober 2020 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 21 oktober 2021.

Valberedning inför årsstämman 2021

 • Ulrik Grönvall, valberedningens ordförande och utsedd av Swedbank Robur
 • John Fällström, eget innehav
 • Andras Vajlok, eget innehav

Därutöver kommer Hans Enocson, styrelseordförande i Unibap AB, att adjungeras till valberedningen.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2021:

a) Val av ordförande vid stämman

b) Fastställande av antal styrelseledamöter

c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter

d) Fastställande av arvoden till revisorer

e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

f) Val av revisorer 

g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2021

Lämna förslag till valberedningen
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen:

 • per e-post till styrelseordförande: hans.enocson@unibap.com
 • eller per brev till följande adress:
  Unibap AB
  att: Valberedningen
  Kungsängsgatan 12
  753 22 UPPSALA

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Principer för att utse valberedning

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 28 februari 2021. Varje sådan aktieägare ska utse en representant att utgöra ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen. För det fall att någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2021.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.

Valberedningen ska även, om det anses lämpligt, kunna adjungera en representant för en större ägare som tillkommit efter det att valberedningen utsetts. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.