Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Mer info

Bolagsstyrning

Valberedning

Valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 22 oktober 2019 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 21 oktober 2020

Valberedningen ska enligt årsstämmans beslut bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 29 februari 2020. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Valberedningen har vidare rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2020, har följande sammansättning:

 • Ulrik Grönvall, valberedningens ordförande och utsedd av Swedbank Robur
 • John Fällström, eget innehav
 • Andras Vajlok, eget innehav

Därutöver kommer Hans Enocson, styrelseordförande i Unibap AB, att adjungeras till valberedningen.

Lämna förslag till valberedningen
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen:

 • per e-post till styrelseordförande: hans.enocson@unibap.com
 • eller per brev till följande adress:
  Unibap AB
  att: Valberedningen
  Kungsängsgatan 12
  753 22 UPPSALA

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

 

Valberedningsinstruktion antagen på Årsstämma den 22 oktober 2019

Årstämman den 22 oktober beslutade att inrätta en valberedning inför årsstämman 2020 som utses efter följande principer: 

Ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 29 februari 2020. Varje sådan aktieägare ska utse en representant att utgöra ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Härutöver ska valberedningens ledamöter ägarätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen. För det fall att någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av treledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2020. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.

Valberedningen ska även, om det anses lämpligt, kunna adjungera en representant för en större ägare som tillkommit efter det att valberedningen utsetts. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

 

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2020:

a) Val av ordförande vid stämman,

b) Fastställande av antal styrelseledamöter,

c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,

d) Fastställande av arvoden till revisorer,

e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,

f) Val av revisorer, och

g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2021

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.