Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Delårsrapport juli - december 2021

Oktober - December 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 7 078 KSEK (4 288)

· Rörelseresultatet uppgick till -9 195 KSEK (-4 739)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 154 KSEK (-4 660)

· Resultat per aktie, -1,00 SEK (-0,57)

Juli - December 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 11 055 KSEK (6 617)

· Rörelseresultatet uppgick till -15 342 KSEK (-10 912)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 234 KSEK (-10 198)

· Resultat per aktie, -1,68 SEK (-1,26)

Väsentliga händelser oktober - december 2021

· På Unibaps årsstämma den 21 oktober 2021 beslutades bland annat att ändra räkenskapsår till kalenderår och till följd av detta förlänga innevarande räkenskapsår till att omfatta perioden den 1 juli 2021 - 31 december 2022.

· Unibap och D-Orbit utökar SpaceCloud-samarbetet med ytterligare en rymdmission

· Unibap och Loft Orbital Technologies SAS i samarbete för att bearbeta data från nyttolast ombord på satellit i omloppsbana.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Unibaps SpaceCloud sköts för andra gången upp i rymden den 13 januari 2022 som en del av
D-Orbits ION Satellite Carrier. Uppskjutningen gjordes från Cape Canaveral, Florida, med SpaceX Transporter-3 mission.

· Unibap vinner uppföljningsorder från Husqvarna AB gällande utbyggnad av befintlig avsyningscell

· Unibap och Northvolt ingår ett samarbetsavtal för utveckling av automatiserad demontering av batterier och därigenom möjliggöra en effektiv återvinning av batterier från elbilar

VD har ordet

Unibap befäster sin ställning som världsledare inom smart datahantering i rymden och erhåller viktiga order inom industri.

Det andra kvartalet i vårt förlängda räkenskapsår fortsätter i samma spännande och positiva anda som året började. Viktiga affärer och en ökning av nettoomsättningen med 65 procent över samma period föregående år.

Den annonserade rymdmissionen tillsammans med D-orbit genomfördes enligt plan den 13 januari från Cape Canaveral, Florida. Under denna mission kommer 17 nya innovativa appar verifieras, bland annat att i realtid analysera bilder från en hyper-spektral kamera. Tillsammans med våra partners testar och validerar vi också kommersiella modeller som ska möjliggöra vår vision att ta en ledande position på den utmanande men stora marknaden för dataförädling i rymden.

I takt med att pandemirestriktioner började lätta i slutet av 2021kunde vi åter fysiskt delta i mässor, bland annat Rymdforum och Bremen Space Tech Expo. Vi börjar även 2022 med att i februari närvara på SmallSat Symposium i USA.

På kundsidan kunde vi berätta om att Loft Orbital Technologies beställer iX5 för att under sin YAM-5 mission i sommar demonstrera payload data processing capabilities.

Inom vårt affärsområde Industri vann vi i början av 2022 två viktiga kontrakt, dels en ytterligare cell på Husqvarna, dels ett samarbetsavtal med Northvolt.

På Husqvarna fortsätter samarbetet då befintlig avsyningscell som Unibap installerade 2019, kompletteras med en utbyggnad vilken installeras bredvid den befintliga cellen. Detta kommer att öka kapaciteten och bredden på lösningen.

Samarbetet med Northvolt syftar till att utveckla en automatiserad lösning för demontering av batterier till elbilar. Lösningen ska sedan användas både internt i Northvolts egna anläggningar samt i större skala hos Northvolts samarbetspartner. Volymen batterier som behöver återvinnas kommer att öka dramatiskt de närmaste åren när de första generationerna av elbilar ska bytas ut, och det kommer att finnas ett stort behov av säkra och effektiva lösningar. Samarbetet är i linje med vår nya strategi inom industri-området, med ett större fokus på skalbara lösningar och OEM-kunder.

Under slutet av kvartalet tvingades vi återigen att i större utsträckning jobba hemifrån. Samtidigt fortsätter vi att växa och har den positiva utmaningen att i tillräcklig takt hinna med att rekrytera ännu fler talanger till vårt team. Våra befintliga lokaler i Uppsala kommer därför att vara otillräckliga när vi förhoppningsvis under de närmaste månaderna succesivt kan återvända det till kontoret och det nya normala. Vi kommer därför under april flytta till nya, större och för vår verksamhet bättre anpassade lokaler.

Uppsala i februari 2022

Anders Blomberg, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs detta pressmeddelande.

Uppsala, 2022-02-10

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 73 821 37 79

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022, klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.